معنی کلمات درس پرسشگری و شعر خرد و دانش فارسی چهارم + کلمات هم خانواده، متضاد و سخت

در این نوشته با معنی کلمات درس پرسشگری و شعر خرد و دانش فارسی چهارم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس پرسشگری و شعر خرد و دانش فارسی چهارم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
معلّقآویزانواپسینآخرین، پایانی
اتفاقرویداد، پیشامد، حادثهگریزانگریزنده، شتابان
در گذرمبمیرم، از دنیا برومفزایبیفزای، اضافه کن
رامشآرامش، آسودگیمیاسایدست از تلاش برندار
گوییمثل اینکه، مانند اینکهبرناجوان
جاهلنادان، بی خبرفزایبیفزای، اضافه کن
دانش اندوزیعلم آموزی، فراگیری دانش
بهره رساندنفایده داشتن، مفید بودن
فلاناشاره به شخص نامعلوم
فیلسوفانجمع فیلسوف، دانشمندان علم فلسفه
منتظرچشم به راه، کسی که انتظار می کشد
دانش اندوزیعلم آموزی، یادگیری، فراگیری دانش
سپری شدبه پایان رسید، به اتمام رسید

کلمات هم خانواده درس «پرسشگری» و شعر «خِرَد و دانش»:

شبیه – شباهت – تشبیهمنتظر – انتظار
مکشوف – کشف – کاشفجهل – جاهل – مجهول

کلمات متضاد درس «پرسشگری» و شعر «خِرَد و دانش»:

واژهواژه متضادواژهواژه متضاد
بیماریسلامتیدانانادان
برناپیرجاهلدانا، عاقل
تواناناتوانپیرجوان

کلمات املایی درس «پرسشگری» و شعر «خِرَد و دانش»:

علامت سؤالعجیب و غریبمعلّقپژوهشگراندرگذرماحوال پرسی
مسائل گوناگون

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها