در این نوشته با معنی کلمات درس پرچمداران فارسی هشتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس پرچمداران فارسی هشتم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
مأواجایگاه، پناهگاهمهرعلاقه
نکتهسخن دلپذیر و دقیق«ت» در گویمتبه تو
اهریمنشیطانناموسآبرو، حیثیت
حب وطنمیهن دوستیحبدوست داشتن
باورعقیدهشمایلشکل و صورت
شکوهمندبا شکوهپاره ایقسمتی
پیکرهجسمگزندآسیب
عزّتبزرگی و ارجمندیارادۀ استوارمیل محکم و قوی
گستاخیجسارت، پر روییبی رحمیستمگری، ظلم
تحمیلیاجباریخیل عظیمگروه بزرگ
جان بر کفانآماده مرگ و جانبازینفوذ ناپذیردست نیافتنی
هجومحملهحامیانطرفداران
ایّامروزهاسرافرازسربلند
رنگ نباختنترسیدجنب و جوشفعالیت
پا بر جا مانداستوار و ثابت ماندآزادهشریف
دل زندهبا نشاط، هوشیارمؤمنبا ایمان
حماسهدلیریتازشحمله
همّتپشتکارتخصّصمهارت
تعهّدپیمان و عهده داریحافظنگهبان
آبروشرفسر زندهبا نشاط
مایهباعثنسلدودمان، نژاد
سیماچهرهزیورزینت
می آرایندزیبا می کنندعرصهمیدان
آزاد منشیآزادگی، جوانمردیافراشتبالا برد
فروتنافتاده و بدون ‌تکبرخوفترس
به غایتبی‌نهایتمتواضعافتاده و خاکی
رویین تنآسیب ناپذیر، قوی و پر زور
معنی کلمات درس پرچمداران فارسی هشتم

برچسب شده در: