در این نوشته با معنی کلمات درس پیام آور رحمت فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس پیام آور رحمت فارسی نهم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
سعادتخوشبختیطنینآواز
آبشخورسرچشمهسیماچهره
غنیمتقدر دانستنتعالیبلند مرتبه
رنجورناراحتدفعدور
امیرفرماندهرعایاجمع رعیت، مردم
حقیرکوچکتوبرهکیسه بزرگ
وجه              دلیلتکبرخود خواهی

برچسب شده در: