در این نوشته با معنی کلمات درس پیش از اینها فارسی هشتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس پیش از اینها فارسی هشتم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
طلعترخسار و چهرهزینت دهزیبا کننده
دیوانکتاب شعرگلستان شدنسرد شدن
جان آفرینزنده کننده روححکیمدانا، دانشمند
کریمبخشندهدستگیریاری دهنده
پرستارمطیع، فرمانبردارمورمورچه
تاج بختتاج خوشبختیبرنهدمی گذارد
اندر آردبه زیر می کشدبختاقبال و خوشبختی
درگاهآستان، پیشگاهلطفمهربانی
برببر (فعل امر)منتهاآخرین، پایان، آخر
بشرانسانجمالزیبایی
جلالبزرگی و شکوهبصرچشم، بینایی
تأمّلتفکرصفاپاکی درون
به تدریجکم کمحاصل کنیبه دست می آوری
محالغیرممکنپیدنباله رو
پیش از اینهادر گذشتهخشتآجر
پایهستونطنینصدا، آواز
خطااشتباهنیتقصد، هدف
بی ریاساده، بدون ناپاکیگلیمنوعی فرش
غلامخدمتکاراربابصاحب،رییس
انبوهزیاد،فراوان
فروماندنعاجز شدن، ناتوان شدن
پوزش پذیرقبول کننده عذر و پوزش
توفندهغوغا کننده، ویران کننده
کُنهحقیقت، ذات، ریشه، عمر
بوریاحصیری که از نی می بافند
ماهیتحقیقت، ذات، وجود، واقعیت
متفقهمراه بودن، اتفاق نظر داشتن
خطا بخشکسی که اشتباه ها را نادیده می گیرد
بنی آدمفرزندان حضرت آدم(در اینجا انسان ها)
ماورابالاترین مقام، آنچه در پشت چیزی باشد
مصطفیبرگزیده؛ اینجا لقب حصرت محمد(ص) هست
خلیلدوست، در این درس منظور حضرت ابراهیم (ع) است
عاجاستخوان فیل که گران قیمت است و در ساختن اشیای تزیینی به کار می رود
معنی کلمات درس پیش از اینها فارسی هشتم

همچنین ببینید: معنی شعر پیش از اینها فارسی هشتم

برچسب شده در: