در این نوشته با معنی کلمات درس 1 عربی هفتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس 1 عربی هفتم

بخش اول:

عربیمعنی
بِنتدختر:«بَنات»
قیمَهارزش قیمت
تِلکَآن «مونث»
کَمانندِ
کَالشجَرِمانند درخت
جَبَـلکوه
کَبیربزرگ
جَمیلزیبا
ذالِـکَآن »مذکّر«
لَـوَحهتابلو
رَجُـلمرد «جمع: رجال«
اَلـمرأه (اِمراه)زن
شَجَردرخت »جمع: أشجار»
مُجالَسَههمنشینی
صَفّکلاس »جمع: صُفوف«
ناجحٍموفّق، پیروز
صورهعکس
نِسـیانفراموشی
طالِبدانش آموز، دانشجو »جمع: طُلاب»
وَلَدپسر، فرزند«جمع:اَولاد»
فَریضَهواجب دینی
هذااین «مذکّر«
فـیدر، داخل
هِذِهاین»مؤنّث»

بخش دوم:

عربیمعنی
أَمانامنیت
خَشَبچوب «جمع:اَخشاب«
خَیربهتر، بهترین، خوبی
خیرٌمِنبهتر است از
دَهـرروزگار
ذَهَبطلا
عَلیبر، روی
عَلَیکَبرتو ، به زیانِ تو
فَخرافتخار
کُرسیصندلی «جمع : کَراسی«
کَلامسخن
لـِبرای
لِهذَا الصَّفّاین کلاس دارد
ـکَـَت ، ـِ تو
لَکَبرایت ، به سود تو
اَلمَرءانسان ، مرد
نافِذَهپنجره «جمع:نَوافِذ»
وَرد، وَردَهگُل
ه ُ ، ه:ـَ ش، ـِ او، ـِ آن
ذَهَبِهِطلایش
هاتانِاین دو، اینها)اشاره به دو اسم مؤنث)
هذانِاین دو، اینها)اشاره به دو اسم مذکّر(
هُماایشان، آن دو، آنان«مثنّای مذکّر و مثنای مؤنث)
هوَاو«مذکّر»
هیَاو«مونث»
یَومروز«جمع:اَیّام»
معنی کلمات درس اول عربی هفتم

بخش سوم:

عربیمعنی
اَحیاءزندگان «مفرد: حَیّ»
اَوسَطمیانه ترین
أَوسَطُهاآنان ،آن
جالِسنشسته
حَجَرسنگ«جمع:اَحجار»
حَدیقَهباغ «جمع:حَدائِق»
سَبعینهفتاد
سَنَـهسال «جمع:سَنَوات»
صَداقهدوستی
صِغَرخُردسالی ، کوچکی
عَداوَهدشمنی کردن
عِندَنزد،کنار
فائزبَرَنده
فَلّاحکشاورز
کَنزگنج«جمع :کُنوز»
لاعِببازیکن
مِفتاحکلید«جمع:مَفاتیح»
مَکتَبَهکتابخانه
موتمرگ
نَحنُما
واقِفایستاده
هاـَ ش، ـِ او، ـِ آن
اَوسَطُهامیانه ترین انها
هؤُلاءِاینان، اینها، این
هُمایشان، آنان »جمع مذکّر«
هُنَّایشان، آنان«جمع مؤنّث»
معنی کلمات درس 1 عربی هفتم

برچسب شده در: