در این نوشته با معنی کلمات درس 2 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس 2 فارسی هفتم

واژه نامه

اِعجاز: کاری شگفت و عجیب انجام دادن، معجزه
تَقلّا: کوشش، تلاش
خُرناسه: صدایی ناهنجار که از گلو یا بینی شخص بیرون آید.
دایه: مادر
رُولَه: فرزند (به زبان کُردی)
زُلال: صاف، گوارا
زمزمه: نغمه، خواندن آرام و زیر لب
شُکوه: بزرگی، جلال
صخره: کوه سنگی، سنگ بزرگ
طراوت: شادابی، تازگی
قُنداقه: دور پیچ کودک، ملحفه
گالش: نوعی کفش، (کفش لاستیکی)
لحن: آواز، صدا، ایجاد حالتی در خواندن متن
معصوم: پاک و بی‌گناه
مویه: شیون و زاری، ناله، گریه

معنی کلمات درس دوم فارسی هفتم

آداب دان: آگاه به راه و رسم زندگی، مؤدّب، با ادب
آمین: کلمه ای که پس از دعا گویند، بپذیر، اجابت کن، برآور
استوار: محکم، پایدار، سخت
اعجاز: کار دشوار و عجیب و شگفت انجام دادن، معجزه
برافراشته: بالا برده، بلند کرده

تازه نفس: آماده و شاداب
جاذبه: کشش، نیرویی که اجسام را به طرف خود می کشد
جلال: بزرگی، عظمت، شکوه
خویشاوند: قوم و خویش، فامیل
دیرینه: کهنه، قدیمی

رفیق: دوست، یار، همنشین، همدم
زلال: صاف و گوارا، پاک و روان
زمزمه: نغمه، خواندن آرام و زیر لب
سیراب: پر آب، سیر شده از آب، طراوت و آبداری
عظمت: بزرگی، بزرگواری

غرقه: در آب فرو رفته، غرق شده
غرور: به خود بالیدن، احساس سربلندی داشتن
کشتزار: مزرعه، زمین زراعت شده
کِشته: کاشته شده، زراعت شده
کنجکاوی: جست و جو، کاوش، یافتن چیزی

گام: قدم، فاصله میان دو پا
گوارا: لذیذ، خوش مزه، خوشایند
مذاب: ذوب شده، آب شده، گداخته
معرفت: شناخت، علم، دانش، شناسایی

معصوم: پاک و بی گناه
نهال: درخت جوان نو رسته، تازه کاشته شده
وداع: خداحافظی، بدرود
یقین: بدون شک، بی گمان

معنی کلمات روان خوانی کژال

تقلّا: کوشش و تلاش کردن
جهید: جَست زد
خیش: وسیله ای برای شخم زدن، گاوآهن
دایه: شیر دهنده، مادر
رولَه: فرزند (به زبان کردی)

زار زدن: گریه کردن از روی ناتوانی و درماندگی
زُل زدن: خیره شدن
قُنداقه: پارچه ای که نوزاد را در آن می پیچند
گالش: کفش لاستیکی
مجال: فرصت

معطّل: بی کار، منتظر، بلا تکلیف
مویه: گریه، ناله، شیون و زاری
هراسان: ترسان
هق هق: صدای بریده بریده گریه شدید

برچسب شده در: