در این نوشته با معنی کلمات درس 3 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس 3 فارسی هفتم

واژه نامه درس سوم فارسی هفتم

استحکامات: بناها و موانعی که برای دفع دشمنان می‌سازند.
استعداد: توانایی، قابلیت
اعتراف: بر زبان آوردن حقیقت
آفاق: جمع افق، اطراف، کرانه‌های آسمان
به رغمِ: برخلاف، وارونهٔ
بی‌نوا: فقیر، بی‌خوراک
حریص: زیاده جو، طمع کار
روا: سزاوار
شعور: درک و فهم
صداقت: دوستی، محبّت، درستکاری
صَلاح: درستی
غیرت: مردانگی، آبرو
فرصت: زمان مناسب
فضل: بخشش، احسان
مطبوعات: روزنامه‌ها و مجلّات
مقتدر: قدرتمند، توانا
والا: برتر، عالی
همّت: تلاش، اراده، سعی و کوشش
هیئت: گروه، دسته، جمعی

معنی لغات درس سوم فارسی هفتم

استعداد: توانایی/ قابلیت
تحلیل: بررسی کردن جزییات یک موضوع
پرشور: دارای عواطف تند
واقعیت: امر واقعی
برخی: بعضی
مطبوعات: روزنامه‌ها و مجلات/جمع مطبوعه
رسانه‌ها: وسایلی که خبرها و اطلاعات را به مردم می‌رسانند.
مانند رادیو وتلویزیون و روزنامه
انحراف: دورشدن ازحقیقت چیزی
جبران: با انجام کاری اثر اشتباه را ازبین بردن
پاکدامنی: از گناه دوری کردن/ پرهیزکار بودن
پارسایی: پرهیزکاری
صداقت: درستکاری/ دوستی
شعور: درک و فهم
متخصّصان: کسانی که درامری تخصّص و کارشناسی دارند
اعتراف: اشتباه و خطا خود را به زبان آوردن و آن را پذیرفتن
پشتوانه: پشتیبان
همّت: پشتکار قوی/ اراده/ انگیزه
غیرت: مردانگی
اوایل: جمع اول / آغاز هرچیزی
هیئت: گروه/ دسته/ جمع
استحکامات: سنگرها/ خاک‌ریزها و مانند آنها
برخوردار: بهره‌مند
بحمداللّه: خدا را شکر
مایه: سبب(مایه افتخار)
ببالد: افتخارکند

برچسب شده در: