معنی کلمات درس My abilities زبان هشتم (درس ۳) + تلفظ

در این نوشته با معنی کلمات درس My abilities زبان هشتم به همراه راهنمای تلفظ همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس My abilities زبان هشتم

wordتلفظحروف
Abilityابیلیتیتوانایی
Drawingدراوینگطراحی
Canکَنتوانستن
Good atگود اتخوب بودن (در انجام کاری)
Drawدراوطراحی کردن، نقاشی کشیدن
Take photosتِیک فوتوزعکس گرفتن
Reallyریِلیواقعاً
Why notوای ناتچرا که نه
Comeکامآمدن
Play volleyballپلی والیبالوالیبال بازی کردن
Houseهَوسخانه
Todayتودِیامروز
Make itمِیک ایتموفق شدن در انجام کاری، به موفع رسیدن
Bringبرینگآوردن
Cookingکوکینگآشپزی کردن
Play footballپِلِی فوتبالفوتبال بازی کردن
Search the webسِرچ دِ وِبجست و جو کردن در وب سایت
Swimسوییمشنا کردن
Weویما
Theyدِیآن ها
Make a cakeمِیک اِ کیککیک درست کردن
Do a puzzleدو اِ پازِلحل کردن جدول
Ride a bicycleراید اِ بایسیکِلدوچرخه سواری کردن
Play basketballپِلِی بَسکِتبالبسکتبال بازی کردن
Whoهوچه کسی
Workوورککار کردن
Play tennisپِلی تِنیستنیس بازی کردن
Tell a storyتِل اِ اِستوریداستان گفتن
Allآلهمه
Wellوِلبه خوبی
Meمیمن را، به من، از من
Doubleدوبلدوتا، جفت
Soundسَوندصدا
Shortشورتکوتاه
Longلانگبلند، طولانی
Recite the Holy Quranریسایت دِ هولی کُرانتلاوت کردن قرآن کریم
Typeتایپتایپ کردن
Readریدخواندن
Speakاِسپیکصحبت کردن
Act in moviesاَکت این موویزبازی کردن در فیلم
Make teaمِیک تیچای درست کردن
Cook foodکوک فوودغذا پختن
Runراندویدن
Ride a horseراید اِ هورساسب سواری کردن
Draw a pictureدراو اِ پیکچِرطراحی کردن یک تصویر
Work with a computerوورک ویت اِ کِمپیوتِرکار کردن با کامپیوتر
Play Ping-Pongپِلِی پینگ پُنگپینگ پونگ بازی کردن
Play chessپِلی چییزشطرنج بازی کردن
Play badmintonپِلِی بَدمینتونبدمینتون بازی کردن
Jobجابشغل
Printپرینتپرینت کردن
Newspaperنوزپیپِرروزنامه
Fastفَستسریع، به سرعت
Favoriteفیووریتمورد علاقه، محبوب
Ageاِیجسن
Programپُرُگِرَمبرنامه
معنی کلمات درس My abilities زبان هشتم

امتیاز شما به این مقاله

5 از 4 رای

+ارسال دیدگاه

8 دیدگاه ها