معنی کلمات درس My nationality زبان هشتم (درس ۱) + تلفظ

در این نوشته با معنی کلمات درس My nationality زبان هشتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس My nationality زبان هشتم

wordتلفظمعنی
Nationalityنَشنالیتیملیّت
Thisدیساین
Cousinکازینعموزاده، عمه زاده، دایی زاده، خاله زاده
Speakاسپیکصحبت کردن
Littleلیتِلکم، کوچک
Franceفِرنسفرانسه
Frenchفِرِنچفرانسوی
Englandانگِلَندانگلستان
Englishانگِلیشانگلیس
Niceنایسخوب، دلپسند
Persianپِرشیَنفارسی، ایرانی
Meetمییتملاقات کردن، ملاقات
Tooتووهمچنین
Originallyاوریجینالیدر اصل
Liveلایوزندگی کردن
Iranایرانایران
Iranianایرنیَنایرانی
Welcomeوِلکامخوش آمدید
Howهَوچطور
Likeلایکدوست داشتن
Greatگِریتعالی، بزرگ
Loveلاوعشق ورزیدن
Beautifulبیوتیفولزیبا
Countryکانتریکشور
Chinaچایناچین
Chineseچاینیزچینی
Spainاسپِیناسپانیا
Spanishاِسپَنیشاسپانیایی
Brazilبِرِزیلبرزیل
Brazilianبِرِزیلیَنبرزیلی
Whichویچکدام
Continentکانتینِنتقاره
Asiaایژاآسیا
Europeیِرُپاروپا
Europeanیِرُپیناروپایی
Africaآفریکاآفریقا
Africanآفریکنآفریقایی
North Americaنورث اَمِریکاآمریکای شمالی
North Americanنورث اَمِریکناهل آمریکای شمالی
South Americaسَوت اَمِریکاآمریکای جنوبی
South Americanسَوت اَمِریکَناهل آمریکای جنوبی
Australiaاَسترالیااسترالیا
Australianاَسترالیَناسترالیایی
معنی کلمات درس My nationality زبان هشتم

امتیاز شما به این مقاله

4 از 9 رای

+ارسال دیدگاه

10 دیدگاه ها