معنی کلمات درس My week زبان هشتم (درس ۲) + تلفظ

در این نوشته با معنی کلمات درس My week زبان هشتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس My week زبان هشتم

wordتلفظمعنی
Weekویکهفته
Weekdaysویک دِیروزهای هفته
Weekendویکِندآخر هفته
Morningمورنینگصبح
Afternoonافترنونعصر
Eveningاوِنینگغروب
Nightنایتشب
Saturdayساتِردِیشنبه
Sundayساندِییکشنبه
Mondayماندِیدوشنبه
Tuesdayتیوزدِیسه شنبه
Wednesdayوِنزدِیچهارشنبه
Thursdayتیوزدِیپنجشنبه
Fridayفُرایدِیجمعه
Doدووانجام دادن
Stay at homeاِستِی اَت هومدر خانه ماندن
Relaxرِلَکساستراحت کردن، آرام شدن / کردن
Whyوای؟چرا؟
Knowنَودانستن، شناختن
Helpهِلپکمک کردن
Sureشُرمطمئن
Soundسَوندبه نظر آمدن
Greatگِریتعالی
Whenوِنکِی، چه وقت
Startاِستارتشروع کردن
Letلِتاجازه دادن
Go to schoolگو تو اِسکولبه مدرسه رفتن
Play sportsپِلِی اسپُرتورزش کردن
Study lessonsاِستادی لِسِنزدرس خواندن
Watch TVواتچ تی ویتلویزیون تماشا کردن
Visit relativesویزیت رِلِیشِندیدن بستگان
Expressionاکسپِرِشِنجمله، اصطلاح
In the morningاین دِمورنینگدر (هنگام) صبح
In the afternoonاین دِ اَفتِرنوندر (هنگام) عصر
In the eveningاین دِ اِوِنینگدر (هنگام) غروب
On weekdaysآن ویکدِیزدر روزهای هفته
On the weekendآن د ِویکِنددر آخر هفته
Dayدِیروز
Sunriseسان رایسطلئع خورشید
Go shoppingگُو شاپینگخرید رفتن
Study Englishاِستادی اِنگیلیشانگلیسی مطالعه کردن
Go to the libraryگو تو دِ لایبرِریبه کتابخانه رفتن
Everyاِوریهر
Middayمیددِیظهر، نیمروز
Noonنونظهر
Midnightمیدنایتنیمه شب
Sunsetسان سِتغروب خورشید
a.mاِی .اِماز ۱۲ نیمه شب تا ۱۲ ظهر
p.mپی.اِماز ۱۲ ظهر تا ۱۲ نیمه شب
Excuse meاکس کیوز میببخشید
Sirسِرآقا
Correctکارِکتدرست، صحیح
Pronunciationپرونانسییشنتلفظ
Beginningبیگ نِرشروع
Rightرایتصحیح، درست، راست
Activityاَکتیویتیفعالیت
Duringدارینگدر طی، در مدت
Climb a mountainکلایمب اِمونتینکوهنوردی کردن
Weeklyویکلیهفته ای، هفته ای یک بار
Fill outفیل اوتپر کردن، کامل کردن
Prayerپِرِینماز، دعا
معنی کلمات درس My week زبان هشتم

امتیاز شما به این مقاله

5 از 7 رای

+ارسال دیدگاه

13 دیدگاه ها