معنی کلمات درس Personality زبان نهم + تلفظ

در این نوشته با معنی کلمات درس Personality زبان نهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس Personality زبان نهم

:«Personality»واژگان درس

wordتلفظمعنی
A bitاِ بیتکمی
Affirmativeاِفایرمِتیواظهارنظر مثبت، بله
Alsoآلسوهمچنین
Alwaysالوِیزهمیشه
Answerاَنسِوِرپاسخ، پاسخ دادن
Angryاَنگِریعصبانی
Askاَسکسؤال پرسیدن
Belowبیلَوزیر
Braveبِرِیوشجاع
Carefulکِرفوولبا احتیاط، با دقت
Carelessکِرلِسبی احتیاط، بی دقت
Checkچِککنترل کردن، بررسی کردن
Cityسیتیشهر
Classmateکِلَسمیتهم کلاسی
Cleverکِلِوِرباهوش
Coldکُلدسرد
Companyکُمپَنیشرکت
Computerکامپیوتررایانه، کامپیوتر
Conversationکانوِرسیشِنمکالمه
Countryکانتریکشور
Cruelکرُاِلظالم
Dictionaryدیکشِنِریلغت نامه
Eraserاِریزِلپاک کن
Environmentاینوایورمِنتمحیط، محیط زیست
Everybodyاِوری بادیهمگی، همه
Exampleاگزَمپِلمثال
Explanationاکسپِلَنیشِنتوضیح
Familyفَمیلیخانواده
Fill outفیل اَوتپر کردن، تکمیل کردن (فرم، پرسنامه و …)
Forgetفورگِتفراموش کردن
Followingفالووینگبعد، در ادامه، به دنبال
Friendlyفِرِندلیبه طور دوستانه، صمیمی
Funnyفانیبامزه، خنده دار
Generousجِنِروسبخشنده، بزرگوار
Greatگِریتعالی، بزرگ
Hard-workingهارد وُرکینگسخت کوش
Happyهَپیشاد، خوشحال
Helpهِلپکمک کردن
Helpfulهِلپ فولمفید، کمک رسان
Homeworkهُوم وورکتکلیف
Importantایمپورتَنتمهم
Intonationاینتونیشِنلهجه، تُن صدا
Iranianایرِنیَنایرانی، اهل ایران
Kindکایندمهربان
Knowنُودانستن شناختن
Lazyلِیزیتنبل
Letلِتاجازه دادن
Likeلایکدوست داشتن، مثل، مانند
Manyمانیتعداد زیاد
Membersممبِرزاعضا
Neatنییتتمیز، مرتب
Nervousنِروِسعصبی، نگران
Nowنَوحالا، هم اکنون
Pay attentionپیی اَتِنشِنتوجه کردن
Patientپیشِنتصبور، بیمار
Personپیرسُنفرد، شخص
Personalityپِرسونالیتیشخصیت
Pleasantپِلِزِنتدلپذیر، خوشایند
Politeپُلایتمؤدب
Problemپرابلِممسئله، مشکل
Quietکواییتآرام، ساکت
Reallyرییلیواقعاً
Relativeرِلِیتیوخویشاوند
Rudeروودبی ادب، گستاخ
Sentenceسِنتِنزجمله
Schoolاِسکوولمدرسه
Selfishسِلفیشخودخواه
Seriousسِریووسجدّی
Shyشایخجالتی
Soldierسُلجِرسرباز
Tableتییبِلجدول، میز
Talkativeتالکینگپرحرف
Touristتوریستگردشگر
Thenدِنسپس
Underlineآندِر لاینزیر چیزی خط کشیدن
Upsetآپسِتناراحت، مضطرب
Veryوِریخیلی
Villageویلِیجروستا
معنی کلمات درس Personality زبان نهم

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه