معنی کلمات درس Saving nature زبان دهم + تلفظ

در این نوشته با معنی کلمات درس Saving nature زبان دهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس Saving nature زبان دهم

واژگان درس«Saving nature» و معنی:

wordتلفظمعنی
aliveاِلایوزنده
boringبُرینگخسته کننده، کسل کننده
dangerدَنجِرخطر
die outدای اُتمنقرض شدن
endangeredایندَنجِرددر معرض خطر
especiallyاِسپیشالیمخصوصا
for exampleفور اِگزَمپِلبرای مثال
forestفارستجنگل
futureفیوچِرآینده
hearهییِرشنیدن
hopeهُوپامید، امیدواری به امید داشتن، امیدوار بودن
hopefullyهُپ فولییامیدوارانه و امیدوارم، به امید خدا
humanهیومنانسان
huntهانتشکار کردن
hunterهانتِرشکارچی
ideaایدیافکر . تصور ، نظر، عقیده
in this wayاین دیس وِیبه این ترتیب
increaseاینکریززیادشدن و زیاد کردن
injuredاینجارِدمجروح، مصدوم، زخمی، آسیب دیده
insteadاینستِددر عوض، به جایش
interestedاینترستِدعلاقه مند
lakeلِییکدریاچه
living thingلیوینگ تیگموجود زنده
loseلووزگم کردن، از دست دادن ،باختن
naturalنَچرالطبیعی
natureنیچِرطبیعت ، ذات و ماهیت
nowadaysنواِدِیامروزه، این روزها
painپِیندرد
plainپِلِیندشت
pay attention toپی اتنشِن توتوجه کردن به
plantپِلَنتگیاه
protectپروتِکتمحافظت کردن از دفاع کردن از
put outپووت اَوتآتش، سیگار و … خاموش کردن
recentlyرِسِنتلیایمن، در امان • سالم – بی خطر ، امن
seifسِیفنجات دادن . پس انداز کردن به صرفه جویی کردن
take care ofتِیک کِر آفمراقبت کردن از به رسیدگی کردن به، پرداختن به
averageاَورِیجمتوسط – معمولی
bringبرینگآوردن
change into چِنج این تووتبدیل کردن به، تغییر دادن به
considerکانسیدِرمورد توجه قرار دادن به در نظر گرفتن، به حساب آوردن
helpfulهِلپ فوولکمک کننده، دلسوز مفید
informationاینفور میشِناطلاعات
leaveلیورفتن – ترک کردن . گذاشتن به جاگذاشتن
nationalنشنالملی
spanاِسپِینزمان فاصله، طول، دوره
voluntaryوالِنتریداوطلبانه
Wonderfulواندِرفوولعالی، فوق العاده و عجیب، شگفت آور

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه