معنی کلمات درس Travel زبان نهم

در این نوشته با معنی کلمات درس Travel زبان نهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس Travel زبان نهم

:«Travel»واژگان درس

wordتلفظمعنی
Photoفُتوعکس
Playپلِیبازی کردن
Possibleپاسیبیلممکن
Prayپِرِیدعا کردن، نماز خواندن
Problemپرابلِممشکل، مسئله
Receptionرِسِپشِنپذیرش
Receptionistرِسِپشِنیستمسئول پذیرش
Reservationرِسِروِیشِنمسئول پذیرش
Reserveرِزِرواز قبل تعیین جا کردن، رزرو
Roomرووماتاق
Searchسِرچجست و جو کردن
Scarfاسکارفروسری، شال
Shirtشِرتپیراهن
Shopkeeperشاپ کیپِرفروشنده
Sirسِرآقا، قربان، جناب
Spainاسپیناسپانیا
Standاِستَندایستادن
Stayاِستِیاقامت داشتن، ماندن
Suitableسویت اِبِلمناسب
Take an express trainتیک اَن اِکسپِرِس تِرینسوار قطار سریع السیر شدن
Take offتِییک آفبلند شدن هواپیما
Teacherتیچِرمعلم
Thank youتَنکیومتشکرم
Trainتِرِینقطار
Travelتِراوِلمسافرت، سفر کردن
Touristتوریستجهانگرد، توریست، گردشکر
Visitویزیتدیدن کردن
Websiteوِب سایتسایت اینترنتی
Weighوِیتوزن کردن، وزن داشتن
Welcomeوِلکامخوشامد گفتن
What?وات؟چه؟ چه چیزی؟
Wheelویلچرخ
Where?وِرکجا؟
Who?هوو؟چه کسی؟
Wifeوایفزن، همسر
Worldوورلددنیا، جهان
Workوورککار، شغل
Youیوتو، شما
معنی کلمات درس Travel زبان نهم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه