معنی کلمات درس Wonders of creation زبان دهم (درس دوم) + تلفظ

در این نوشته با معنی کلمات درس Wonders of creation زبان دهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس Wonders of creation زبان دهم

واژگان درس«Wonders of creation» و معنی:

wordتلفظمعنی
abroadاِبُرادخارج از کشور، خارج
actuallyاکچُلیدرواقع
againstاِگینستعلیه ، خلاف ، مقابل ، روبه روی
alikeاِلایکشبیه به یکسان
bloodبِلادخون
braveبِریوشجاع ، شجاعانه
carryکَریحمل کردن، بردن ، منتقل کردن
cellسِلسلول
collectکالِکتآوردن ، وصول کردن به جمع کردن، جمع آوری کردن ، جمع شدن، گرد آمدن
clearکلییرشفاف؛ صاف؛ پاک؛ واضح ، پاک کردن
compareکامپِیرمقایسه کردن ،تشبیه کردن ،قابل مقایسه بودن
creationکِریشِنآفرینش، خلقت، ایجاد ،مخلوقات به ابتکار، نوآوری، ابداع
crossکِراسعبور کردن از، ردشدن از
defendدِفِنددفاع کردن از به حفاظت کردن از
deliciousدِلیشِزخوشمزه، لذیذ
describeدِسکریبتوصیف کردن به شرح دادن، تعریف کردن
do exerciseدو اکسیرسایزورزش کردن
donateدونییتاهداکردن
dropدروپقطره، چکه، ذره ، افتادن ،انداختن
extraاکستِرااضافی، اضافه، دیگر هم به فوق العاده، بیش از حد
factفَکتواقعیت، حقیقت، امر مسلم
far fairفار فاییردور، دوردست و خیلی، بسیار زیاد
fattyفَتیچرب
giftگیفتهدیه به استعداد
heartهِرتقلب
healthyهِلثیسالم – سرحال – مفید، مناسب
interestاینترِستعلاقه؛ کشش؛ نفع ، علاقه مند کردن، توجه کسی را به چیزی جلب کردن
interestingاینتِرِستینگجالب، گیرا
laughلَفخنده ، خندیدن
lightلایتروشن کردن و روشن شدن
liquidلیکوایِدمایع
materialمَتیریالاطلاعات ماده و جنس
microbeمایکروبمیکروب، موجود ذره بینی
moonموونماه ، قمر
nationalityنَششنالیتیملیَّت
nearنییرنزدیک و نزدیک و نزدیک به
neatنیتمنظم، مرتب ، تمیز و قشنگ  عالی
observatoryابزِروِیتوریرصدخانه
of courseآف کُرسالبته، البته که، حتما
orbitاوربیتمدار ،در مدار حرکت کردن، دور زدن
organاورگاناندام، عضو
planetپِلَنِتسیاره ، کرۂ زمین
powerپاوورقدرت، توان به نیرو، انرژی، برق
powerfulپاوورفوولقوی، قدرتمند
pumpپامپتلمبه کردن . [قلب] زدن، تپیدن
qualityکوالیتیکیفیت و ویژگی
ringرینگحلقه ،انگشتر ، دایره
rockyراکییسنگی و سنگلاخ
signسیگعلامت، نشانه ، تابلو ، آگهی، اعلان
soldierسولجِرسرباز
strangeاسترانگعجیب، غیر عادی ،نا آشنا
suitableسویت اِبِلمناسب
sureشُرمطمئن ، قطعی
uglyآگلیزشت و ناخوشایند
wonderواندِرجای تعجب (به صورت جمع) عجایب
wonderfulواندِرفوولعالی، فوق العاده ، عجیب، شگفت آور
woodenوودِنچوبی
amongاِمانگ(در) بین . از جمله
areaاِریامنطقه، ناحیه ،قسمت، بخش
attackاَتَکحمله و حمله کردن (به)
bodyبادیبدن ، جسم، جرم ، توده
carelessکِرلِسبی احتیاط و بی توجه
closeکلووزنزدیک و صمیمی ، دقیق
definitionدفینیشِنتعریف ، شرح نور و صدا وضوح
diseaseدیسِیسبیماری
fightفایتجنگ، مبارزه، دعوا و جنگیدن(با)، دعواکردن، مبارزه کردن
in factاین فَکتدر واقع، در حقیقت
fill inفیل اینپر کردن، تکمیل کردن
landلَندزمین به خشکی ، سرزمین
lookلووکبه نظر آمدن
round گرد ، کروی
sickسیکبیمار، ناخوش
stillاِستیلهنوز ه با وجود این
worryوُرینگرانی و نگران کردن؛ نگران بودن
معنی کلمات درس Wonders of creation زبان دهم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه