در این نوشته با معنی کلمات دوستان همدل فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی کلمات دوستان همدل فارسی ششم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
همدلیکرنگ، متّحددستپاچگیآشفتگی و نگرانی
نصیحتپند و اندرزهمهمهسر و صدا و شلوغی
هورافریاد شادی کشیدنتندیدر این درس «خشم»
کشان کشانبه زور، در حالت کشیدن
غریبیبیگانه بودن، ناآشنا بودن
غلطیاشتباهی، کار اشتباه و خطا
حالت عجیبیحالت شگفت انگیز و غیر عادی
به خود آمدمهوشیار شدم، بر سر عقل آمدم
سبکیراحتی و آرامش (احساس سبکی کردم)
خطابشخصی را طرف مقابل سخن قرار دادن
مبصردانش آموزی که از طرف ناظم، نظم کلاس را به عهده دارد
معنی کلمات دوستان همدل فارسی ششم

برچسب شده در: