در این نوشته با معنی کلمات روان خوانی دروازه ای به آسمان فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات روان خوانی دروازه ای به آسمان فارسی نهم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
مردان مردشجاعان ، دلاورانپندارتصوّر ، گمان
حقیقتراستنظارهنگاه ، تماشا
حیاتزندگیبرپا شدپدید آمد ، ایجاد شد
معارججمع معراج ، نردبان هافرازبالا
حسرتافسوس ، ناراحتی از نداشتن چیزی
ققنوسمرغی باشد که هزار سال عمر کند و عاقبت بسوزد و از خاکستر او تخمی و از آن ققنوس دیگری پدیدار می شود.
معنی کلمات روان خوانی دروازه ای به آسمان فارسی نهم

آرایه ادبی:

زمین و آسمان  ←  تضاد و مراعات نظیر

رودخانه نظاره کرد  ←  تشخیص

ققنوس   ←  تشبیه

سر برآوردن  ←  کنایه، تلمیح دارد به ققنوس

به گل نشتن  ←  کنایه از متوقف شدن

نکته دستوری:

پندار  ←  اسم مصدر

شهدا  ←  جمع مکسّر

ققنوس وار  ←  «وار» پسوند شباهت

ققنوس  ←  مشتق

سال 61 هجری قمری  ←  سال شهادت امام حسین (ع)

برچسب شده در: