در این نوشته با معنی کلمات شعر با بهاری که می رسد از راه فارسی هفتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات شعر با بهاری که می رسد از راه فارسی هفتم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
معمولاًبه طور معمولحسرتافسوس، اندوه
تقریباًحدوداًپر فراز و فرودپراز خوشی و ناخوشی
فرازبلندیفرودپستی
وابستگینیازمند بودناستقلالخودکفا بودن
شبیهماننددل خوریناراحت شدن
زلالصاف و گوارارویاآرزو
گل آلود نسازیمخراب نکنیمپسندیدهنیکو
موج بزندزیاد باشدگوناگونمختلف
سرشارپر، انباشتهجلوهنشان
اندرزنصیحت، پندچالاکیچابکی، زیرکی
بصیرتبینشمهارتتوانایی
دلنشینخوشایندتصاویرجمع تصویر، شکل ها
شوقاشتیاق و میل و رغبت فراوان به چیزی
شکوفاییپیشرفت، رونق و شکفته شدن
انتقالجابجا کردن، عبور کردن
لذتحالت خوشی که به انسان دست می دهد
کیمیابا ارزش، چیز کمیاب و دست نیافتنی
علایقدلبستگی ها، جمع علاقه
معنی کلمات شعر با بهاری که می رسد از راه فارسی هفتم

برچسب شده در: