در این نوشته با معنی کنزالکنوز صفحه 22 عربی هفتم همراه شما هستیم.

معنی کنزالکنوز صفحه 22 عربی هفتم

1. تَفَکُّرُ ساعَهٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَهِ سَبْعینَ سَنَهً.

لحظه ای (ساعتی) اندیشیدن، بهتر از هفتاد سال عبادت است

2. عَداوَهُ الْعاقِلِ خَیْرٌ مِنْ صَداقَهِ الْجاهِلِ.

دشمنی با انسان دانا، بهتر از دوستی با انسان نادان است

3. الْعِلْمُ فی الصِّغَرِ کَالنَّقْشِ فی الْحَجَرِ.

(آموختن) دانش در کودکی، مانند (ایجاد) نقش در سنگ است

۴. خَیرُ الْأُمورِ أَوْسَطُها.

بهترین کار ها، میانه ترین آن ها است (میانه روی در کارها ، بهترین کار است)

۵. الْجَهْلُ مَوْتُ الْأحْیاءِ.

نادانی، مرگ زندگان است

برچسب شده در: