در این نوشته با معنی کنز النصیحه صفحه 42 عربی هفتم همراه شما هستیم.

معنی کنز النصیحه صفحه 42 عربی هفتم

کَنزُ النَّصیحهِ

1. أفْضَلُ النّاسِ أنْفَعُهُم لِلنّاسِ.   رَسولُ اللهِ (ص)

بهترین مردم، سودمندترینشان برای مردم است.

2. الْخَیرُ کَثیرٌ وَ فاعِلُهُ قَلیلٌ.  رَسولُ اللهِ (ص)

خوبی بسیار است و انجام دهنده ی آن (خوبی) کم است

3. الْإنسانُ عَبْدُ الْحْسانِ.  الَإمام علَی (ع)

انسان، بنده نیکی است

۴. بَلاءُ الْنسانِ فی لِسانِهِ.  الَإمام علَی (ع)

آفت انسان در زبانش است

۵. سَلامَهُ الْعَیْشِ فی الْمُداراهِ.  الَإمام علَی (ع)

سلامت زندگی در مدارا کردن است

برچسب شده در: