در این نوشته با معنی گنج حکمت آفتاب جمال حق فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

معنی گنج حکمت آفتاب جمال حق فارسی دوازدهم

* پادشاهی به درویشی گفت که مرا آن لحظه که تو را به ……

قلمرو زبانی: مرا آن لحظه یاد کن : « را » حرف اضافه است . به معنی « از »/ تجلی : آشکار شدن ، جلوه کردن. نمودار شدن | قرب: نزدیکی ، متضاد « بعد»/ حضرت : پیشگاه الهی / تاب: درخشش ، نورا بر من زند: بتابد / مرا از خود یاد نیاید: از خود یادم نمی آید. «م» مضاف الیه است/ مستغرق : آنکه سخت سرگرم امری و مساله ای است . در اصطلاح عرفانی ، اینکه عارف خویشتن خویش را فراموش نماید و محو جمال معشوق گردد و به هر چه نگرد او را بیند و در حقیقت به مقام فنا دست یابد.

قلمرو ادبی: تشیبه : آفتاب جمال « زیبایی همانند آفتابی است که می درخشد» / کنایه : دامن کسی را گرفتن کنایه  از متوسل شدن

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید