در این نوشته با معنی گنج حکمت کلان تر و اولی تر فارسی دوازدهم همراه شما هستیم

معنی گنج حکمت کلان تر و اولی تر فارسی دوازدهم

کلان تر و اولی تر؟ اشتری و گرگی و روباهی از روی مصاحبت مسافرت کردند…….وبار بیشتر کشیده ام

قلمرو زبانی : مصاحبت : هم نشینی / زاد: توشه ، خوردنی و آشامیدنی که در سفر همراه می برند. از وجه زاد و توشه : از برای خوردنی و آشامیدنی اگرده : قرص نان ؛ نوعی نان مخاصمت : دشمنی ، خصومت / آخر الأمر: سرانجام، بالاخره امخاصمت رفت: اختلاف پیش آمد/ تعالی: جمله معترضه دعایی: بلند مرتبه / مرا… بزاد: شیوه بلاغی / فراداشتن: بلند کردن، نگه داشتن، بر سر دست گرفتن اهر که به زاد بیشتر: حذف فعل راست به قرینه معنوی / اولی تر: حذف فعل است به قرینه معنوی / شما را چراغ فرا راه داشتم: را حرف اضافه / به زاد : از نظر سن ؛ زاد : سن و سال اولی : شایسته ؛ اولی تر : شایسته تر ( با آنکه « اولی تر» خود صفت تفضیلی است ؛ در گذشته به آن «تر» افزوده اند ) / موضع : جایگاه / فرا می داشتم: نگه می داشتم / اعانت : یاری ، یاری دادن مقالات : گفتارها ، سخنان / کلان تر : دارای سن بیشتر، بزرگ تر

قلمرو ادبی : جناس: زاد« توشه »، زاد « سن و سال» / اشتر، گرگ و روباه: مراعات نظیر/ مصاحبت و مخاصمت: سجع ا لب آب: مجازا بار بیشتر کشیدن: کنایه از باتجربه بودن اکنایه : جهان از شما زیاد دیده ام : کنایه از اینکه بیشتر از  شماعمر داشته ام. جهان دیده به معنی با تجربه نیز هست. / دیده ام . کشیده ام: سجع

قلمرو فکری : مفهوم: بهتر بودن عمل از حرف، رندی

تهیه کننده معنی گنج حکمت کلان تر و اولی تر فارسی دوازدهم: گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید