در این نوشته با نوشته هنر و سرگرمی صفحه 16 نگارش سوم همراه شما هستیم.

نوشته هنر و سرگرمی صفحه 16 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

ز نیرو بود مرد را راستی               ز سستی، کژی زاید و کاستی

2- برای جدول زیر، پرسش های مناسب بنویس.

نوشته هنر و سرگرمی صفحه 16 نگارش سوم
نوشته هنر و سرگرمی صفحه 16 نگارش سوم

1- محل شنا کردن

2- محل ملاقات بیمار با پزشک

3- محل درس خواندن

4- محل عبادت و نماز خواند

5- محل نگهداری کتاب و مطالعه کردن

6- محل بستری کردن بیماران

برچسب شده در: