پاسخ فعالیت های درس اول تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

در این نوشته تمامی پاسخ فعالیت های درس اول تاریخ ۳ دوازدهم انسانی به همراه جواب شواهد و مدارک درس اول تاریخ ۳ دوازدهم انسانی گردآوری شده است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس اول تاریخ ۳ دوازدهم انسانی مشاهده کنید.

در ابتدا شاهد پاسخ فعالیت های درس اول تاریخ ۳ انسانی هستید و در ادامه پاسخ شواهد و مدارک قرار داده شده است

پاسخ فعالیت های درس اول تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۱صفحه ۳


به چند گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود دربارۀ نقاط قوت و ضعف میراث تاریخ نگاری ما، بحث و گفت وگو نمایید.
نقطه قوت تاریخ نویسی سنتی: بررسی کامل تاریخ سیاسی و نظامی می باشد.
نقاط ضعف: ۱ -تاریخ نویسی سنتی متکی به منابع درباری و بیشتر در مورد پادشاهان، امیران، دربار، چگونگی لشکر کشی ها، اقدامات نظامی و سیاسی می باشد.


۲ -در تاریخ نویسی سنتی کمتر به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و طبقات عادی یا پائین  جامعه(شهری،روستایی و عشایری) پرداخته شده


 ۳ -تاریخ نویسی سنتی به دنبال ذکر علل واقعه نیست و در این نوع تاریخ نگاری به تحلیل رویدادهای تاریخی پرداخته نشده است

 

۴- تاریخ نویسی سنتی مملو از تملق- چاپلوسی و تمجید از پادشاهان می باشد.

فعالیت ۳ صفحه ۸


سه دلیل برای کثرت و تنوع زیاد منابع مکتوب در تاریخ معاصر ایران بنویسید.


۱ -توجه مورخان به منابع ادبی، فلسفی، جغرافیایی، فقهی، سفرنامه ها، اسناد و…که می توان از این منابع اطالعات سودمندی در زمینه های مختلف تاریخی استخراج نمود.


۲ -آشنایی مورخان با روش های جدید تاریخ نگاری

۳ -توجه مورخان به جنبه های مختلف تاریخی مانند اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… در کنار تاریخ سیاسی


 ۴ -استفاده از دستاوردهای علومی چون باستان شناسی

همچنین ببینید: سوالات متن هویت اجتماعی دوازدهم

بررسی شواهد و مدارک درس اول تاریخ ۳ دوازدهم 

بررسی شواهد و مدارک صفحه ۵
متن های زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید.
متن ۱-در عهد امیر چنان نظمی به کار بود که گرگان را از گوسفندان هراس بود و جمیع رعایا به بودن امیر راضی بودند، ولی اعیان مملکت چون مجال تعدّی و خودسری نداشتند، به عزل  او کوشش نمودند و به مقصد رسیدند و آخر همه پشیمان شده قدر و رتبۀ امیر راشناختند، که بقا و دوام او باعث نظام ملک و ملت بود.)اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، ص۲۳۲) پس از یک اربعین برحسب صوابدید امنا و امرا، فنایش بر بقا مرجح گردید.

حاجی علیخان فراشباشی به کاشان شتافت.روز هجدهم ربیع االول درگرمابه بدون ظهور عجز و البه، ایادی ای ۱ که مدتی متمادی از یمین و یسار ۲ اعادی و اشرار ۳ را مقهور و« خوار می داشت، فص َّادِدژخیم نهاد … به دیار عدمش روان ساخت )خورموجی، حقایق االخبار ناصری، ص ۳۲۳) مطابق متن یک، چه کسانی از امیرکبیر راضی و خشنود بودند و چه کسانی دشمن اومحسوب می شدند؟ چرا

رعایا به واسطه نظم و امنیتی که امیرکبیر ایجاد کرده بود از وی راضی و خشنود بودند اما اعیان مملکت چون فرصت خودسری نداشتند به دشمنی با امیرکبیر برخاستند.

از متن دوم، کدام ویژگی های امیرکبیر را می توان استخراج کرد و دربارۀ چگونگی مرگ وی چه حقیقتی را می توان دریافت؟ بحث و استدلال کنید

از ویژگی های امیرکبیر می توان به سرکوب افراد شرور وفرصت طلب، استواری وعدم ضعف و سستی او اشاره کرد. می توان این حقیقت را از مرگ امیرکبیر دریافت که صاحبان قدرت هر مانعی را از سر راه خود بر می دارند و به همین منظور دستور قتل امیرکبیر را دادند.

به کمک دبیر خود بررسی کنید که آیا خورموجی بعد از فاش کردن این حقیقت با مشکلی روبه رو شده است یا نه
بله، اشاره خورموجی به قتل امیرکبیر خوشایند ناصرالدین شاه نبود و به علت غضب ناصرالدین شاه به عراق مهاجرت نمود

بررسی شواهد و مدارک صفحه ۱۲

 

متن های زیر از سفرنامۀ اوژن اوبن، سفیر فرانسه، و بنجامین ، نخستین سفیر آمریکا در ایران عصر قاجار را بخوانید و بگوییدمحتوای هر متن در چه حوزه ای از مطالعات تاریخی چه  جهاتی حائز اهمیت است؟
متن۱:در شیوۀ نفوذی انگلیسی ها، تلگراف همان نقش را دارد که راه ها در شیوۀ نفوذی روس ها دارند. اگر عملکرد سیم ها ودستگاه های مخابراتی ضعیف باشد، معنایش این است  که باید حوزۀ عملیات انگلیسی را گسترش بیشتری داد.

در برابر ایلغار روسی،که گام به گام و  حساب شده و یک دست در شمال ایران و اخیرا در حوالی جنوب هم آثار نفوذ و رسوخ تدریجی شان مشهود است.

انگلیسی ها هم در هر شهری با تشکیلات کم و بیش مشابه هم، تدریجی شان مشهود است. انگلیسی ها هم در هر شهری با تشکیلات کم و بیش مشابه هم،  طبزرگ که حمل و نقل ایران را در اختیار خود دارند، اعزام هیئت های مذهبی پروتستان و… در  همه جا حاضر و ناظرند.) اوبن، ایران امروز، ۱۰۲۱ -۱۰۲۳ ،ص۲۸۲.)


متن۲ -یکی از هنرهای شکوفای ایران که به هیچ وجه از رکود در آن اثری نیست هنر معماری است. ایران در دوران گذشته در رشتۀ معماری شهرت زیادی در دنیا داشته و آثار مهم و فناناپذیری خلق کرده است و اکنون هم در این رشته قدرت ونبوغ خود را حفظ کرده 
حال،تطابق کامل با شرایط موجود است.

در جنوب ایران که سنگ های زینتی و خوب از جمله است.یکی از خصوصیات مهم و جالب توجه هنر معماری ایران، چه در گذشته و چه در زمان مرمر زیاد است، از آنها در ساختمان ها استفاده می کنند.

در شهرستان های ساحلی دریای خزر که چوب فراوان است، از چوب به عنوان مادۀ اولیه در ساختمان ها استفاده می شود…


معماران ایران شرایط آب و هوا را در فرم و شکل پنجره های ساختمان رعایت می کنند؛ مثلا در تهران و مناطق دیگرگرمسیری پنجره ها را طوری می سازند که وقتی آنها را باز کنند یک طرف اتاق به هوای آزاد و حیاط راه پیدا کند، و بدین ترتیب هوا به آسانی جریان یابد و خنک شود) بنجامین، ایران و ایرانیان، ص ۲۷۳.

پاسخ:

متن اول: محتوای متن به تاریخ سیاسی، نظامی، اقتصادی و نفوذ کشورهای انگلستان و روسیه در ایران اشاره دارد.
متن دوم: محتوای متن دوم مربوط به تاریخ هنر و معماری و کاربرد انواع مصالح در مناطق مختلف ایران با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه می باشد.

همچنین ببینید: سوالات متن جغرافیا دوازدهم انسانی


کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۲ تاریخ ۳ دوازدهم

با مراجعه به کتابخانه ، سفرنامه های مربوط به دورۀ معاصر آن را فهرست کنید.

برخی از سفرنامه های مربو ط به دوره معاصر ایران عبارتند از:
۱-گذر از زهاب به خوزستان، سرهنری راولینسون

۲ -از بیستون تا بختیاری ، ایزابال بیشوب


۳ -سفرنامه لرستان و خوزستان، بارون دوبد سیاح روسی

 

۴ -سفرنامه پوالک» ایران و ایرانیان« نوشته یاکوب ادوارد پوالک ترجمه کیکاووس جهانداری


 ۵ -سفرنامه فرهاد میرزا) فرهاد میرزا معتمدالدوله پسر عباس میرزا قاجار(، تصحیح غالمرضا طباطبایی و..

تهیه و تنظیم پاسخ فعالیت های درس اول تاریخ ۳ انسانی : جناب آقای بهرام شفیعی

برای مشاهده پاسخ فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی در سایر دروس روی عبارت رنگی کلیک کنید.

 

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه