پاسخ فعالیت های درس دوم تاریخ 3 دوازدهم انسانی


haladars مهر 5, 1400 دقیقه مطالعه
پاسخ فعالیت های درس دوم تاریخ 3 دوازدهم انسانی

در این نوشته تمامی پاسخ فعالیت های درس دوم تاریخ 3 دوازدهم انسانی به همراه جواب شواهد و مدارک درس دوم تاریخ 3 دوازدهم انسانی گردآوری شده است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس دوم تاریخ 3 دوازدهم انسانی مشاهده کنید.

در ابتدا شاهد پاسخ فعالیت های درس دوم تاریخ 3 انسانی هستید و در ادامه پاسخ شواهد و مدارک قرار داده شده است

پاسخ فعالیت های درس دوم تاریخ 3 دوازدهم انسانی

فعالیت 1 صفحه 11


با راهنمایی دبیر دربارۀ زمینه و علل و عواملی که موجب شد ایالت و عشایر در تاریخ ایرانِ دوران اسالمی، به خصوص پس ازصفویه، نقش مهمی در تحوالت سیاسی و برآمدن و زوال  حکومت ها داشته باشند، بحث و گفت وگو کنید.
ایالت و عشایر در تاریخ ایران دوره اسالمی به عنوان یکی از ارکان اصلی ساختار نظامی، سیاسی قدرت جایگاه خاصی داشتند مدعای این سخن تمامی حکومت های ایرانی از قرن پنجم هجری قمری به بعد از سلجوقیان تا قاجار که منشا ایالاتی داشتند می باشد.

به عبارتی  در این مقطع از تاریخ ایران به مانند گذشته:


1-جمعیت زیاد، توان جنگی و نیروی رزمی و عصبیت ایلی، ایالت و عشایر در شکل گیری یا سقوط حکومت ها نقش بسزایی داشتند.

2 -ایالت و عشایر نیروی نظامی عمده برای حکومت  ها محسوب می شدند.

3 -حکومت برخی از والیات در اختیار سران ایالت بود.

4 -افزایش درآمد خزانه شاهی و حکومت از طریق گرفتن مالیات از عشایر.

همچنین ببینید: سوالات متن جغرافیا دوازدهم انسانی

فعالیت 3 صفحه 10


به نظر شما، نبودِ وزیران و مشاوران برجسته در کنار نادرشاه چه آثار و پیامدهای سیاسی داشت؟


نبود مشاوران کاردان و آشنا با اصول مملکت داری علیرغم پیروزی های بزرگ نظامی نادر به قیمت هرج و مرج اجتماعی وشور ش های فراوان تمام شد و آن چنان گسست اجتماعی به  وجود آورد که دهه ها گریبان گیر ایرانیان شد.


فعالیت 4 صفحه 22


نقشه های تاریخی ایران در دوران نادرشاه و عصر زندیه را مقایسه و تفاو تهای آنان را با ذکر دلیل بیان کنید.


در زمان سلسله افشاریه با توجه به نبوغ نظامی نادرشاه افشار قلمرو ایران شامل تمام مناطق دوره صفویه و در برخی زمان ها تا مناطقی از آسیای مرکزی و هند نیز امتداد یافت.

در دوره  زندیه قلمرو ایران بیشترمحدود به مناطق مرکزی و جنوبی بود حاکمان زندیه تالشی برای گسترش قلمرو و پکپارچگی ایران نداشتند. به عبارتی قلمرو ایران در دوره نادرشاه گسترده تر و یکپارچه تر از دوره زندیه بود.

فعالیت 5 صفحه 23


در ژوئیۀ 1776 م مستعمره نشینان که برای کسب استقالل با انگلستان می جنگیدند، اعالمیه استقالل ایاالت متحده را صادر کردند. در مقدمۀ این اعالمیه آمده است:


حقایق را بدیهی می انگاریم که همۀ انسان ها برابر آفریده شده اند و آفریدگارشان حقوق سلب نشدنی معینی به آنها اعطا کرده است که حق زندگی، آزادی و جست وجوی خوشبختی از جملۀ آنهاست …

با بررسی رفتار غیرانسانی سفیدپوستان آمریکا در قتل چندمیلیون سرخ پوست که ساکنان اصلی آن سرزمین بودند و نیز بردگان سیاه پوست آفریقایی، میزان پایبندی آمریکا به اعالمیۀ استقالل را تجزیه و تحلیل کنید.


براساس اعلامیه استقلال امریکا، حقوق تمام انسان ها برابر است اما دولت امریکا چندان به این قانون پایبند نبوده، مانند پیشروی به سوی غرب که منجر به کشتار وسیع سرخ پوستان شد و یا بردگانی که از هیچ گونه حق و حقوقی برخوردار نبودند ودر مزارع پنبه امریکا کار می کردند

این قبیل اقدامات نشان دهنده عدم پایبندی دولتمردان امریکا به اعلامیه حقوق بشر برای کسب منافع بیشتر می باشد.

همچنین ببینید: سوالات متن هویت اجتماعی دوازدهم

بررسی شواهد و مدارک درس دوم تاریخ 3 دوازدهم 

بررسی شواهد و مدارک صفحه 18


نادرشاه از ابتدای حکومت تالش می کرد اختالفات مذهبی میان دو کشور ایران و عثمانی را حل کند.

آخرین و مهمترین اقدام او، برپایی شورای نجف در 1155 ق/ 1743 م با شرکت 70 تن از علمای شیعی و سنی ایران و مناطق هم جوار بود.

دراین شورا پس از مباحث گسترده  سرانجام بیانی ای تنظیم شد که مواد مهم آن چنین بوده است: اوالا آنکه اهل ایران از عقاید سالفه و س بّ و ر فضْ نُکُول و مذهب جعفری را که از مذاهب حقه است قبول نموده و قضات و علما و افندیان کرام روم اذعان کرده و آن را خامس مذاهب شمارند.
دوم اینکه چون در کعبۀ معظمه ارکان اربعۀ مسجدالحرام به ائمه و مذاهب اربعه تعلق دارد، ائمۀ مذهب جعفری در رکن شافعی با ایشان شریک بوده بعد از ایشان علی حده با امام خود  به آیین جعفری نماز گزارند… )میرزا مهدی استرآبادی، جهانگشای نادری ص 391.)


متن نقل شده از میرزا مهدی استرآبادی را به فارسی روان برگردانید


دربارۀ متن فوق فکر کنید و به این سؤالات پاسخ دهید


1 -هدف نادر از برپایی شورای نجف چه بود؟

رفع اختالفات میان شیعه و سنی، پایان دادن به اختالفات مذهبی ایران و عثمانی

2-به نظر شما آیا این اقدام نادرشاه در آن زمان درست بوده است؟

با توجه به دشمنی روسیه با ایران و عثمانی هدف نادر ایجاد اتحاد بین مسلمانان دو کشور مسلمان ایران وعثمانی سیاست درستی بود.

تهیه و تنظیم پاسخ فعالیت های درس دوم تاریخ 3 انسانی : جناب آقای بهرام شفیعی

برای مشاهده پاسخ فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی در سایر دروس روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه