در این نوشته تمامی پاسخ فعالیت های درس سوم تاریخ 3 دوازدهم انسانی به همراه جواب شواهد و مدارک درس سوم تاریخ 3 دوازدهم انسانی گردآوری شده است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس سوم تاریخ 3 دوازدهم انسانی مشاهده کنید.

در ابتدا شاهد پاسخ فعالیت های درس سوم تاریخ 3 انسانی هستید و در ادامه پاسخ شواهد و مدارک قرار داده شده است

پاسخ فعالیت های درس سوم تاریخ 3 دوازدهم انسانی

فعالیت 1 صفحه 32


با راهنمایی دبیر و با توجه به مطالبی که در درس 2 خوانده اید، دربارۀ تأثیر وقوع انقال بهای سیاسی و صنعتی در کشورهای اروپایی قرن 18 م بر روابط آن کشورها با ایران در دورۀ قاجار بحث و گفت وگو کنید.
انقلاب های سیاسی و صنعتی باعث گسترش سیاست های توسعه طلبانه کشورهای اروپایی در دیگر مناطق جهان به خصوص افریقا، هند و آسیا شد.

اروپائیان که در نتیجه انقلاب صنعتی به مواد اولیه، نیروی کار ارزان و بازار فروش نیاز داشتند فعالیت های استعماری خود را گسترش دادند، در این راستا ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و همسایگی با هند، به عنوان کلید فتح هند دارای اهمیت بود.

به همین دلیل کشورهای استعمارگر به دنبال توسعه سیاست های توسعه طلبانه ارضی و اخذ امتیازات متعدد اقتصادی و نظامی در ایران بودند

از  طرفی شاهان قاجار نیز به دلیل ناآگاهی از تغییرات و معادالت سیاسی بین المللی، ناآگاهانه  وارد بازی خطرناکی شدند که به قیمت از دست دادن بخش هایی از ایران تمام شد و در  نتیجه ضعف و سستی امتیازات بی شمار به بیگانگان واگذار شد.

البته وقوع انقلابات سیاسی در اروپا نیز در بروز اندیشه های مشروطه خواهی در ایران تاثیر گذار بود.

 

بررسی شواهد و مدارک صفحه 35


وصف قائم قام فراهانی را از زبان یکی از شاهزادگان قاجاری بخوانید و به پرسشهای مربوط به آن پاسخ دهید.

1-با توجه به اینکه قائم مقام برای به سلطنت رساندن محمد شاه، پدر رضاقلی میرزا را از میان برداشت، آیا نویسنده انصاف رادربارۀ او رعایت کرده است؟
بله نویسنده بدون غرض نوشته و اقتدار قائم مقام را مورد تعریف و تمجید قرار داده است.


قضاوت و تحلیل شما از اقدام قائم مقام در ممانعت از دخالت ناروای شاه، حرم سرا و درباریان در ادارۀ امور کشور چیست؟
برابر با متن قائم مقام به دلیل وطن دوستی سعی کرد با کنترل شاه جوان، درباریان و حرمسرا جلوی مداخله آن ها را در امور مختلف بگیرد تا بتواند به سامان دهی و برقراری نظم در کشور بپردازد

 

فعالیت  بحث و گفت و گو صفحه 41

با توجه به سخن امده شده در کتاب درسی درباره تاثیرات و پیامدهای داخلی و خارجی فقدان ارتش حرفه ای و ثابت در دورۀ
قاجار بحث و گفت وگو کنید.

پیامد داخلی: ناتوانی دولت مرکزی در سرکوب شورش ها و راهزنی های ایالت و عشایر و برقراری نظم و امنیت در مناطق مختلف کشور
پیامد خارجی: باعث نفوذ سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی در ایران شد که نتیجه آن اخذ امتیازات مختلف اقتصادی و جدایی مناطق زیادی از ایران شد.

فعالیت  فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحه 43


با راهنمایی دبیر و با توجه به مطالبی که در در سهای 2 و 3 خواندید، با یکدیگر همفکری کنید و دلیل شکست ایران از روسیه را در چارچوب محورهای مشخص شدۀ زیر بیان کنید.

الف) نظامی: نداشتن نیروی نظامی دائمی و سازمان دهی شده، از نظر تجهیزات سپاه ایران نسبت به روسیه در سطح پایینی قرار داشت، عدم آشنایی با فنون نظامی روز دنیا


ب)سیاسی: عدم شناخت شاه قاجار از مناسبات بین المللی و نبود مشاوران کاردان و آشنا به سیاست های جهانی در کنار او، نداشتن سیاستی مشخص و گرو کشی سران ایالت و فرماندهان نظامی و شاهزادگان قاجار از یکدیگر( مانند اختالفات عباس میرزا ولیعهد با 
برادرانش به خصوص محمدعلی میرزا دولتشاه حاکم کرمانشاه، لرستان و خوزستان)


پ) اقتصادی: اقتصاد سنتی نابسامان و کامال متکی بر کشاورزی، ضعف بنیه اقتصادی، فساد گسترده و گرفتن مالیات های سنگین، نبود زیر ساخت های اقتصادی و ناامنی راه ها 


ت) مناسبات خارجی: نداشتن سیاست خارجه قوی، متکی نبودن به نیروی مردمی و تکیه به قرار دادهایی که با کشورهای انگلستان و فرانسه بسته شده بود که عمال کمکی به ایران برای  مقابله با روسیه نکردند و بستن قراردادهای یک طرفه و بدون پشتوانه سیاسی و اقتصادی

به نقشه سرزمین های جدا شده از ایران در دوره قاجار نگاه کنید. چرا با اینکه سرزمین های جدا شده از ایران در معاهدۀگلداسمیت، پاریس و آخال بسیار وسیع است، دو معاهدۀ ترکمانچای و گلستان بیشتر در ذهن مردم ایران، قبیح و ماندگار شده است؟

دو معاهده گلستان و ترکمانچای در پی شکست ایران از یک دولت استعماری بسته و منجر به جدایی منطقه حاصلخیز قفقاز از ایران جدا شدند. در نتیجه این دو معاهده قدرت حکومت در بین اقوام و ایالت مختلف خدشه دارگردید و نیروهای گریز از مرکز سر به طغیان برداشتند،

فعالیت  تحلیل و قضاوت صفحه 43

پاسخ: دولت قاجاربه دلیل ضعف و موضع منفعلی که داشت در مواجهه با دولت های قدرتمند روسیه و انگلستان سردرگم بود، به طوری که ناصرالدین شاه به دلیل بدقولی انگلیسی ها در کمک مالی و نظامی به سپاه ایران به ضعف نظامی ایران در مواجهه با روسها اشاره می کند

همچنین ببینید: سوالات متن هویت اجتماعی دوازدهم

بررسی شواهد و مدارک درس سوم تاریخ 3 دوازدهم 

بررسی شواهد و مدارک صفحه 30


توضیح مورگان شوستر آمریکایی 1 دربارۀ نحوۀ عملکرد مستوفیان را بخوانید و اشکالات نظام مالیاتی را از آن استنباط و استخراج کنید.


برابر با توضیحات مورگان شوستر اشکاالت نظام مالیاتی و عملکرد مستوفیان عبارتند از:


1-موروثی(ارثی) بودن شغل مستوفیان

2 -عدم نظارت بر کار و عملکرد مستوفیا

3 -عدم شفافیت دفاتر مالیاتی

4 -فساد دامنه اداری که در امور مالی وجود داشت

5 -ماموران مالیه( مستوفیان) به کسی گزارش نمی دادند

6 -مستوفیان دفاتر مالیاتی را انحصاری می دانستند.

 

بررسی شواهد و مدارک صفحه 44


مفاد عهدنامه های مجمل و مفصل را که دبیر در اختیار شما قرار می دهد، بخوانید و ضمن استخراج، تلخیص و مقایسۀ تعهدات ایران و انگلستان، با توجه به محتوای درس، موارد نقض این تعهدات توسط طرفین را مشخص کنید

انگلستان در عهدنامه مجمل به ایران تعهد داده بود که: حاکمیت ایران بر خلیج فارس به رسمیت می شناسد، کشتی های انگلیسی فقط از مناطقی که دولت ایران مشخص کرده عبور  کنند. در عهدنامه مفصل) که شرح مفصل تر بر عهدنامه مجمل بود( دولت انگلستان متعهد شد:

به ایران در هنگام تعرض یک کشور اروپایی کمک نظامی یا مالی کند، کمک نکردن به شاهزادگانی که علیه تاج و تخت قیام می کنند

، اگر جنگی میان ایران و افغانستان رخ داد  انگلستان مداخله ننماید وآن را موضوع داخلی ایران به حساب آورد، در عوض انگلستان از ایران تضمین می خواست تا با کشورهایی که دشمن انگلستان محسوب می شوند پیمان نبندد و از این کشورها نیروی نظامی استخدام نکند

، اجازه ندهد رقیبان انگلستان( مانند فرانسه) از ایران برای حمله به هند مستعمره انگلستان استفاده کنند. 

تهیه و تنظیم پاسخ فعالیت های درس سوم تاریخ 3 انسانی : گروه تاریخ شهرستان ایذه

برای مشاهده پاسخ فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی در سایر دروس روی عبارت رنگی کلیک کنید.