در این نوشته تمامی پاسخ فعالیت های درس پنجم تاریخ 3 دوازدهم انسانی به همراه جواب شواهد و مدارک درس پنجم تاریخ 3 دوازدهم انسانی گردآوری شده است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس پنجم تاریخ 3 دوازدهم انسانی مشاهده کنید.

پاسخ فعالیت های درس پنج تاریخ 3 دوازدهم انسانی

فعالیت 1 بحث و گفت و گو صفحه 61


احساس ضعف، خودباختگی و حقارت ناشی از عهدنامه های استعماری چه نمود و ظهوری در هنر و فرهنگ جامعه ایران داشت؟
(قبل پاسخ به سوال الزم به ذکر است که قسمت اول سوال به قسمت دوم آن نمی خواند) از یک سواحساس خودباختگی و حقارت اگر با تکرار همراه نباشد در فرد و جامعه به عنوان  نیرویی محرک عمل نموده و نه تنها نشانه ضعف نیست بلکه منبع تکاپو نیز می باشد.
به عبارتی رشد جامعه و فرد می تواند ناشی از تلاش برای جبران حقارت ها باشد.

فعالیت 2 بحث و گفت و گو صفحه 62


با یکدیگر بحث و گفت وگو کنید که چرا مطالعۀ نهضت مشروطه در تاریخ معاصر ایران اهمیت دارد؟


نهضت مشروطه یکی از مهم ترین تحوالت تاریخ ایران و سر آغاز تاریخ نوین ایران به عنوان نخستین تالش مردم برای کسب آزادی و روی کار آمدن حکومتی برخاسته از اراده مردم،  تشکیل مجلس شورای ملی، تصویب نخستین قانون اساسی و…. از جایگاه ویژه ای در تاریخ  معاصربرخوردار است چرا که به قدرت نامحدود و مطلقه شاه پایان داد و خواست و اراده ملتی  که قبل از آن مهم نبود را جایگاه ویژه ای بخشید. 


فعالیت 3 صفحه 63


چرا برخی روزنامه های فارسی زبان در خارج از کشور چاپ می شد؟


نقش مطبوعات در بیداری افکار عمومی دلیلی بود که باعث شد حکومت استبدادی و پادشاهان خودکامه عصر قاجار اجازه ندهند تا بر خالف میل آنها مطلبی بیان شود

به همین  دلیل حتی روزنامه های داخلی با سانسور و محدودیت هایی مواجه بودند و در نتیجه این قبیل فشارها برخی از روشنفکران همچون میزراملکم خان، زعیم الدوله و…. اقدام به چاپ روزنامه های فارسی زبان در خارج از کشور نمودند هرچند ورود این روزنامه ها به کشور ممنوع بود

فعالیت 4 صفحه 14


بخشی از نامه سیدجمال الدین در ادامه آمده است. آن را بخوانید و درباره موضوعات اصلی مطرح شده در آن، گفت وگو کنید.

1-جهالت و بی خبری توده مسلمان (ملتهای مشرق)

2 -استبداد حاکم
3 -مجهز شدن به علوم و فنون جدید و اندیشه های ترقی خواهانه

4 -نفوذ عقاید خرافی در اندیشه ایرانیان

5 -دعوت مسلمانان به اتحاد) اتحاد اسالم( مطرح کردن اندیشه های ضد استبدادی)فعالیت 5 اجرای نمایش صفحه 66


قسمت هایی از رسالۀ مقیم و مسافر را انتخاب کنید، به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید و نتیجه گیری کنید که نویسندۀ رساله موافق مشروطه است یا مخالف آن؟


این رساله گفتگوی است میان مسافر نماد یک مشروطه خواه دینی با حاجی مقیم نماینده چهره های دیندار که نسبت به مشروطیت بدبین است. به عبارتی این رساله قرائت شرعی و  روایتی اسلامی از نظام سیاسی مشروطه است که در دفاع از مشروطیت نوشته شده است.

فعالیت 6 صفحه 69


به نظر شما چرا نمایندگان مجلس شورای ملی در نوشتن قانون اساسی مشروطه شتاب داشتند؟


شتاب در نوشتن قانون اساسی به چند دلیل بود:

1 -شدت گرفتن بیماری مظفرالدین شاه که نسبت به مشروطه موضع خصمانه ای نداشت.


2 -نگرانی بابت روی کار آمدن محمد علی میرزای ولیعهد که تفکراتی ضد مشروطه داشت.


3 -بهره گیری از فضای هیجانی جامعه برای تصویب قانون اساسی.


4 -به حاشیه راندن گفتمان شیخ فضل اهلل نوری(مشروطه مشروع) چرا که برخی از نمایندگان نگرشی غیر دینی از مشروطه را مد نظر داشتند


5 -مخالفت روسیه با مشروطه.


فعالیت 7 صفحه70


به نظر شما چرا شیخ فضل اهلل نوری به اجرای این اصل اصرار داشت؟


شیخ فضل اهلل که جدایی دین از سیاست را بعد از تحصن در سفارت انگلستان در جریان مهاجرت کبری، درک کرده بود و معتقد بود که دین اسالم برای تمام امور زندگی قوانینی دارد تالش کرد حداقل نظارت شریعت یعنی نظارت مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس در جهت مطابقت آن ها با قوانین شرع در قانون اساسی لحاظ شود تا جلوی کنار گذاشتن کامل دین از امور سیاسی را بگیرد


تهیه و تنظیم پاسخ فعالیت های درس پنجم تاریخ 3 انسانی : گروه تاریخ شهرستان ایذه

برای مشاهده پاسخ فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی در سایر دروس روی عبارت رنگی کلیک کنید.