در این درس هفت فعالیت مطرح گردیده است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس پنجم جغرافیا دهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

پاسخ فعالیت های درس پنجم جغرافیا دهم یعنی درس آب و هوای ایران بدین شرح است:

فعالیت یک درس پنجم جغرافیا دهم

با همکاری دبیرتان و هماهنگی مدیریت آموزشگاه محل تحصیل خود از نزدیکترین ایستگاه هواشناسی شهر و یا روستای خود
بازدید علمی کنید.

درصورت امکان بازدید علمی را انجام دهید.

2-دو تصویرماهوارهای ایران(شکل 4) را باهم مقایسه کنید و بگویید ابرها در چه جهتی حرکت می کنند؟ آیا میتوان با مقایسه
این تصاویر، وضعیت هوا را پیش بینی کرد؟

ابرها به طرف شرق حرکت می کنند وبا توجه به جهت حرکت توده های هوای مرطوب که ابرهای باران زارا با خود به همراه می آورندمی توان وضع هوا را پیش بینی کرد

3-به سایت اینترنتی سازمان هواشناسی کشور به نشانی  www.irimo.ir مراجعه، و وضعیت هوایی استان محل زندگی خود را
بررسی کنید .
به سایت مراجعه کنید.

4- تحقیق کنید آیا میتوان به روش های تجربی و بدون استفاده از نقشههای هواشناسی و تصاویرماهوارهای، وضع هوا را پیش 
بینی کرد؟
1. ابر سرخ در هنگام شب نشانه بارش شدید است .

2. بارش شدید صبح ، آفتاب شدید ظهر را به دنبال دارد .

3. چشمک زدن ستاره ها در شب و وجود غبار در هوا در ظهر نشانه شروع تندر ) بادهای شدید ( است .

4. حرکت یک ابر زیر یک ابر دیگر نشانه شروع بارش باران است .

5 – ابرهای سیاه و قلمبه بیشتر باران زا و ابرهای سفید و یک دست بیشتر برف زا هستند .

6- کفشدوزک ها که یکی از باهوش ترین حشرات اطراف ما هستند نیز می توانند در پیش بینی وضع هوا به ما کمک کنند. وقتی آنها کنار هم تجمع می کنند ، یعنی روز گرمی در راه است. اما اگر آنها به دنبال سر پناه باشند یعنی هوایی سرد در راه است.

7- وقتی گوسفندها در کنار هم جمع می شوند یعنی هوا طوفانی خواهد شد.

پیش بینی های هواشناسی تجربی بدون نقشه و مدل ..
1- حرکت یک ابر زیر یک ابر دیگر نشانه شروع بارش باران است 

2 – پیش از شروع بارش باران ، فشار هوا کاهش می یابد لذا صداها و بوهای محیط بیشتر احساس میشوند و بدن احساس خستگی میکند زیرا به هنگام کاهش فشار هوا و افزایش رطوبت هوا مزاج بدن روبه بلغمی شدن میرود .

3 – میوه درخت کاج در هنگام هوای مرطوب و بارانی بسته و در هنگامی که هوا آفتابی ست باز میشود .

4- غالبا پاییزهای پر بارش ، زمستان های کم بارش را به دنبال دارند .

5 – ابرهای سیاه و قلمبه بیشتر باران زا و ابرهای سفید و یکدست بیشتر برف زا هستند .

6 – اگر در بهار دو روز پشت سر هم هوا ابری شد و دم کرد بدانید روز سوم در اواخر وقت تگرگ خواهد بارید و هوا سرد خواهد شد .

7-اگر در لحظات غروب خورشید، آسمان قرمز رنگ شود، روز بعدی معمولاً بدون ابر و صاف خواهد بود .

8 – به کرات مشاهده شده که هرچه پوست پیاز، زیادتر و کلفت تر باشد، زمستان طولانی تر و سخت تر خواهد بود. این امر نشان دهنده این است که طبیعت برای حفظ گیاه پیاز از سرمای سخت زمستان، از پوشش های ضخیم برای پوشاندن پیاز استفاده می نماید .

9 – ماهیگران و کشاورزان معتقدند ابرهایی که شبیه پوست ماهی هستند ) ابرهای آلتواستراتوس ( ابرهای باران زا هستند .

10-چنانچه در فصل پاییز کفشدوزک های نارنجی زیاد دیده شوند زمستان خنک و اگر دیده نشوند زمستان سخت و طولانی خواهد بود ) حیواناتی که قادر به پیش بینی وضع هوا هستند ! 

کفشدوزک :
کفشدوزک ها که یکی از باهوش ترین حشرات اطراف ما هستند نیز می توانند در پیش بینی وضع هوا به ما کمک کنند. وقتی آنها کنارهم تجمع می کنند ، یعنی روز گرمی در راه است. اما اگر آنها به دنبال سر پناه باشند یعنی هوایی سرد در راه است .

مورچه ها :مورچه های قرمز وسیاه گاهی برای حفاظت بیشتر به داخل پشته های خود پناه می برند یا آنها را می پوشانند.پس اگر متوجه برآمدگی زیاد پشته های مورچه ها باشید ، یعنی بهتر است پنجره های منزل تان را بسته نگه دارید .

گوسفند: وقتی گوسفندها در کنار هم جمع می شوند وبه هم می چسبند یعنی هوا طوفانی خواهد شد . 

11- آب پاشی کردن زمین بهنگام ابری بودن هوا ابرها را تقویت میکند .

دو نوع ابر داریم :

1 . ابر سرد و پوششی

2 . ابر گرم و جوششی

12 – پیش بینی محلی :النینو و ستاره پروین
قرنهاست کشاورزان کوههای آند در آمریکا جنوبی ، پیش از کاشت بوته های سیب زمینی ، اوضاع ستارگان را زیر نظر می گیرند وبراساس آن اقدام می کنند و همیشه هم موافق بوده اند .

در آخر خرداد ماه هر سال جشنی به نام سان جوان برگزار می شود و طی آن ،کشاورزان از کوهستانهای اطراف دهکده صعود می کنند و به خوشه پروین ، مشهورترین و زیبا ترین خوشه ستاره های آسمان چشم می دوزند .

براساس یک باور محلی ، اگر پروین به شکل عجیبی پرنور به نظر بیاید ، 4 ماه بعد باران های بسیار خوبی خواهد بارید و در نتیجه محصول خوبی نیز عاید خواهد شد .

در غیر این صورت ، در آینده باران کمی خواهد بارید و بهتر است زودتر از موعد به زراعت اقدام شود و عجیب اینجا است که این باور شکل عجیبی با واقعیت انطباق دارد .

اما دانشمندان به تازگی کشف کرده اند این کشاورزان در واقع رابطه نامحسوس میان شفافیت هوا و پدیده ال نینو یافته اند .ال نینو ، جریان گرم مشهودی است که هر چند سال یکبار در اقیانوس آرام ظاهر می شود و موجب کاهش باران در رشته کوههای آند ) در مجاورت اقیانوس آرام ( می شود .

مطالعات ماهواره ای نشان داده است ال نینو موجب تشکیل ابرهایی در ارتفاع بسیار بالا می شود که بر شفافیت پروین تاثیر می گذارد و گرنه درخشندگی خوشه پروین تغییر نمی کند .

فعالیت دو درس پنجم جغرفیا دهم

1-اگر رشته کوه البرز، در جنوب دریای خزر نبود، وضعیت بارش در ناحیه خزری چگونه بود؟ 

اگررشته کوه البرزدرجنوب دریای خزرنبود کناره های دریای خزرکم باران بود.کوه های البرز موجب افزایش بارش درناحیه خزری می شود.

2- با توجه به شکل ،( 11 ) دامنه های شرقی و غربی زاگرس را از نظر میزان بارش مقایسه کنید.

دامنه های غربی زاگرس به طرف بادهای مرطوب غربی قراردارند و بارش نسبتا خوبی دارد ولی دامنه های شرقی زاگرس که پشت به بادهای مرطوب غربی است باران کمی دارد.


3- شهرکرد و دزفول در یک عرض جغرافیایی قرار دارند. بررسی کنیدکدام شهر سردتر و کدام شهرگرم تر است. چرا؟ 

شهرکرد سردتراست و درارتفاع زیاد یعنی 2066 متری قرار دارد وشهردزفول گرم تراست چون درارتفاع کم تری یعنی 143 متری قراردارد.
4- به نظر شما آیا عوامل دیگری مانند ال نینو بر آب و هوای کشور اثر دارند؟ تحقیق کنید. 
برخی از الگوهای پیوند از دور از راه تأثیری که بر سامانه های تعیین کننده اقلیم ایران دارند موجب بروز نوسانهایی در هوای کشور میشوند. مثلاً پدیدهی انسو ) النینیو نوسان جنوبی( یک رویداد جوی اقیانوسی است که هر 2 تا 7 سال رخ میدهد و از راه تغییرالگوهای فشار، به ویژه در آفریقای حاره ای بر اقلیم ایران، به ویژه بر بارش دریافتی کشور اندکی اثر می گذارد.

در طی رویداد گرم )النینیو ( یعنی زمانی که آبهای سواحل غربی امریکای جنوبی گرم از معمول است در 5 / 27 درصد موارد ایران بیش از معمول بارش دریافت میکند و در ترسالی به سر می برد.

بر عکس در طی رویداد سرد )لانینیا(یعنی زمانی که آب های سواحل غربی امریکای جنوبی سردتر از معمول است در 5 / 29 درصد موارد ایران کمتر از معمول بارش دریافت میکند و در خشکسالی به سر می برد چنین به نظر می رسد که در فاز گرم انسو احتمال بروز ترسالی در ایران اندکی قوی تر و در طی فاز سرد احتمال بروز خشکسالی کمی بیشتر است.

فعالیت سه درس پنجم جغرفیا دهم

پاسخ فعالیت های درس پنجم جغرافیا دهم

پاسخ فعالیت های درس پنجم جغرافیا دهم

فعالیت چهار درس پنجم جغرفیا دهم

با توجه به نقشه استان و شهرو یا روستای محل زندگی خودرا مشخص و سپس مشخص کنید کدام توده های هوا وارد استان محل
زندگی تان می شود.

پاسخ فعالیت های درس پنجم جغرافیا دهم

پاسخ فعالیت های درس پنجم جغرافیا دهم

فعالیت پنج درس پنجم جغرفیا دهم

با توجه به شکل 14  نوع یا انواع آب و هوای استان محل زندگی خود را مشخص کنید.
درنقشه ابتدا استان محل زندگی خودتان را مشخص کنید و سپس با توجه به اطلاعات موجوددرنقشه انواع آب وهوای استان محل زندگی خودرا مشخص کنید.

پاسخ فعالیت های درس پنجم جغرافیا دهم

پاسخ فعالیت های درس پنجم جغرافیا دهم

فعالیت شش درس پنجم جغرفیا دهم

پاسخ فعالیت های درس پنجم جغرافیا دهم

پاسخ فعالیت های درس پنجم جغرافیا دهم

-عامل پرفشار جنب حاره ای، مهمترین عامل ایجاد نواحی خشک و بیابانی درجنوب کشوراست – . مرکز پرفشار، از طریق جلوگیری از صعود هوای مرطوب، باعث کاهش باران و ایجاد بیابان ها درکشور می شود؛ مانند بیابان لوت که یکی از خشک ترین و گرم ترین نواحی کره زمین است.

رشته کوه های البرز و زاگرس دو اثر متفاوت دارند. از یک طرف این رشته کوه ها با جذب رطوبت، وضعیت آب و هوایی را در نیمه شمالی و غربی کشور مناسب کرده اند، و از طرفی دیگر، کوهستان های البرز و زاگرس همچون سدی درمقابل عبور توده هوای مرطوب به نواحی داخلی کشور قرارگرفته اند، بنابراین، نواحی داخلی کشورمان بارش بسیار کمی داردو مناطق خشکی مانند بیابان دشت کویر را به وجود آورده است.

مناطق داخلی و شرقی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و منابع رطوبتی، به مناطق خشک و بیابانی تبدیل شده اند، مانند بیابان طبس

فعالیت هفت درس پنجم جغرفیا دهم

1-چندمورد از پیامدهای منفی عدم توجه به تأثیر اقلیم را در معماری بیان کنید 
امروزه در ساختمان سازی هیچ توجهی به شرایط محیطی و اقلیم منطقه نمی شود و این عدم توجه به اقلبم منطقه مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است مانند:

1- نبودن آسایش درخانه زیرا درتابستان داخل خانه گرم و درزمستان سرد می شود و مجبوربه استفاده از وسایل گرمایش وسرمایشی درخانه می شویم.

2- مصرف زیاد انرژی درگرمایش و سرمایش خانه 

3- مصرف بیش ترآب درخنک نگه داشتن خانه به وسیله کولرآبی.به نظر می رسد با توجه به مشکل بی آبی و ورشکستگی آبی درکشور 

و مصرف زیاد آب توسط کولرهای آبی باید دراستفاده از کولرهای آبی دراین سرزمین خشک تجدید نظرشود.

2- با توجه به تقسیمات آب و هوایی ایران، ویژگیهای معماری زیر، در کدام نوع آب و هوا باید رعایت شود؟ 
الف( استفاده از پایه های چوبی برای ساختمان ) 

ب( پنجره های کوچک با سایبان

پ( بام های شیبدار یا شیروانی ) 

ت( انطباق جهت ساختمان با نسیم ساحل و دریا (

ث( دادن شکل گنبدی به بنا ) 

ج( بهرهگیری از جهت آفتاب در بنا )

چ( استفاده از بادگیر )

ح( استفاده از خاک و گل که ظرفیت حرارتی زیادی دارند )

پاسخ فعالیت های درس پنجم جغرافیا دهم

پاسخ فعالیت های درس پنجم جغرافیا دهم

3-روز جهانی بیابان زدایی در تقویم چه روزی است؟

27 خرداد

تهیه و تنظیم جواب فعالیت های درس پنجم جغرافیا دهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر پاسخ فعالیت های جغرافیا ایران پایه دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.