در این نوشته تمامی پاسخ فعالیت های درس چهارم تاریخ 3 دوازدهم انسانی به همراه جواب شواهد و مدارک درس چهارم تاریخ 3 دوازدهم انسانی گردآوری شده است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس چهارم تاریخ 3 دوازدهم انسانی مشاهده کنید.

 

پاسخ فعالیت های درس چهارم تاریخ 3 دوازدهم انسانی

فعالیت 1بحث و گفت و گو صفحه 43


به چند گروه 3 تا 5 نفره تقسیم شوید و دربارۀ این موضوع که شناخت گروه های اجتماعی دورۀ قاجار از چه جهاتی در فهم تاریخی ما از این دوره اهمیت دارد، با یکدیگر بحث و گفت وگو کنید. سپس، نمایندۀ هر گروه جمع بندی نظرات گروه را در کلاس ارائه دهد.


در جامعه ایران عصر قاجار سه شیوه زندگی شهری، روستایی و عشایری متداول بود و گروه های اجتماعی متعددی مانند اصناف، روحانیون، قشر روشنفکر و تحصیلکرده فعالیت می کردند.

شناخت گروه های اجتماعی دوره قاجار به فهم تاریخی این دوره برای

:1 -شناخت  میزان تاثیرگذاری گروه های اجتماعی در جامعه
 2 -شناخت ارتباط گروه های اجتماعی با یکدیگر
 3 -شناخت نقش و تاثیر گروه ها ی اجتماعی دروقوع انقالب مشروطه

4 -میزان نفوذ دولت های خارجی در میان این گروه ها در راستای حفظ منافع خود، کمک می کند.

بحث و گفت وگو صفحه 51


به نظر شما، افزایش تولید در برخی از شاخه های کشاورزی و بی توجهی به تولید کافی غلات چه نتایجی می توانست داشته باشد؟


تولید برخی از محصوالت تجاری کشاورزی مانند تریاک، ابریشم، تنباکو و زعفران از یک سو باعث می شد تولید محصوالت اساسی همچون گندم و جو کاهش یابد.

کمبود و قحطی گندم به عنوان تامین کننده خوراک اصلی مردم یعنی نان زندگی اقتصادی حیات سیاسی تمام گروه ها جامعه را تحت تاثیر قرارمی داد و باعث شورش و اعتراض در جامعه می گردید.

توجه به کشت برخی از محصولات کشاورزی در بالا رفتن قیمت غلات و بروز قحطی ها، گسترش مهاجرت از روستا به شهر یا مهاجرت به برخی نواحی که در زمان قحطی و کمبود مواد غذایی وضعیت بهتری داشتند می شد.) در زمان قحطی ها تمام مناطق وضعیت یکسان و مشابه نداشتند

آیا میان افزایش تولید برخی محصوالت کشاورزی با قحطی های پیاپی و کمبود مواد غذایی به ویژه نان در دورۀ قاجار ارتباطی وجود دارد؟ در این باره بحث و استدلال کنید.
قحطی ها پیاپی دوره قاجار معلول مجموعه ای از عوامل طبیعی، انسانی و اقتصادی بودند.

از عوامل طبیعی می توان به کمی بارندگی و خشکسالی که نه تنها کشاورزی دیم بلکه کشاورزی آبی را با مشکل مواجه می کرد و همین طورآفت زدگی محصولات اشاره کرد.

از عوامل انسانی تاثیر گذار در قحطی ها احتکار، فساد دستگاه دیوانسالاری، سوءمدیریت را می توان برشمرد و ازعوامل اقتصادی می توان به توجه به کشاورزی تجاری یا صنعتی و کشت محصولاتی مانند تریاک، پنبه، تنباکو و زعفران به دلیل سود زیادی که بهمراه داشت اشاره کرد.

فعالیت 5 فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحه 54


به نظر شما چرا امیرکبیر دستور داد، استادان و معلمان مدرسۀ دارالفنون از کشورهایی غیر از روسیه و انگلستان (مانند فرانسه و اتریش) استخدام شوند؟
به علت ماهیت استعماری روس و انگلیس و مداخله آنان در ایران و صدماتی که به ایران وارد کرده بودند

امیرکبیر در صدد بود تا نفوذ آن ها را در ایران محدود نماید و حوزه دانش را از نفوذ آنها در امان نگه دارد تا این کشورها از حوزه دانش برای نفوذ فرهنگی و سیاسی خود بهره نبرند واز سوی دیگر قصد داشت تا با استفاده از یک قدرت سوم درایران بتواند در معادالت قدرت، موازنه مثبت به وجود آورد.

همچنین ببینید: سوالات متن هویت اجتماعی دوازدهم

بررسی شواهد و مدارک درس چهارم تاریخ 3 دوازدهم 

بررسی شواهد و مدارک صفحه 52

جواب:

1-برداشت شما از متن 1 چیست؟ چه چیزی سبب خشنودی این انگلیسی شده است؟
بر اساس متن، شرکت های انگلیسی در دوره قاجار با اخذ امتیازات سیاسی و اقتصادی توانستند صادرات خود به ایران را افزایش دهند )

زیاد شدن کالاهای انگلیسی در بازار ایران(  که این امر باعث رکود و ورشکستگی صنایعی مانند نساجی و بیکاری کارگران ایرانی شد. 
انگلیسی ها از این وضعیت خشنود بودند زیرا بر بازار نساجی ایران تسلط یافتند و سود زیادی نصیب شرکت های انگلیس می شد.


2-با بررسی دو متن، علت انحطاط و رکورد صنایع دستی ایران در دورۀ قاجار را تحلیل و ارزیابی کنید.
 ورود بی رویه کاالهای خارجی به ایران باعث شد که اقتصاد سنتی ایران به دلیل عدم حمایت دولت از تولید کنندگان توان رقابت با کالا ها متنوع خارجی که وارد بازار  ایران می شد را نداشته باشد که این امر ورشکستگی صنایع ایران را به دنبال داشت.

بررسی شواهد و مدارک صفحه 52


متن زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید

1-به نظر شما مطالعه دربارۀ غذاها چه نقشی در فهم تاریخ اجتماعی یک دوره می تواند داشته باشد؟
مطالعه درباره غذاها می تواند به فهم و درک اوضاع اجتماعی و روشن شدن وضعیت تولید مواد غذایی در کشور کمک کند،

به عبارتی کمک می کند که به درک بیشتری از تاریخ  اجتماعی عصر قاجار مانند نگرش نسبت به مسئله تغذیه، توان مالی مردم و تاثیر آن بر خرید مواد غذایی، نگاه حاکمیت نسبت به کشاورزی و مسائل مربوط به تغذیه مردم، برسیم.


با مطالعۀ متن، برداشت خود را با دیگر دوستانتان در میان بگذارید و دربارۀ نظرات خود بحث و گفت وگو کنید.
کشت سیب زمینی نشان از توجه به تنوع کشت محصوالت وبه خصوص ترس از کمبود آذوقه مردم می باشد به عبارتی هدف این بود که با کشت سیب زمینی خطر قحطی ناشی از کمبود گندم را کاهش دهند از سوی دیگر کشت سیب زمینی به صرفه تر و سود بیشتری را نصیب زمین داران می کرد.

بررسی شواهد و مدارک صفحه 58

متن زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید

1-برداشت آزاد شما از متن چیست؟
نشان دهنده نبود آزادی های سیاسی برای مردم و آزادی و خودسری های ماموران دولت و سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مردم است از سوی دیگر خود سپاه قاجار باعث ناامنی مردم شده بود و نارضایتی گسترده ای را در زمان محمدشاه قاجار را به دنبال داشت.)

شاه قاجار در  راه فتح هرات به دلیل شورش لوطیان و اشرار و مذهبیون شهر به فتوای مجتهد شفتی، که از انگلیسی ها پول گرفته بود تا چند فتوا صادر کند تا از حرکت سپاه قاجار جلوگیری کند شهر به آشوب کشیده شد به همین دلیل محمدشاه قاجار از روی غضب دستور قتل و غارت مردمی را که با شفتی همراهی کرده بودند را داد)


2 – هنرمندان پیام مظلومان و ستم مأموران حکومت را چگونه به گوش محمدشاه رساندند؟
در روز تفریح محمدشاه با نمایش هایی مانند بقال بازی و بیان طنزآلود بی عدالتی ها و بدرفتاری های کارگزاران حکومتی با مردم پیام خود را به شاه برسانند.

تهیه و تنظیم پاسخ فعالیت های درس چهارم تاریخ 3 انسانی : گروه تاریخ شهرستان ایذه

برای مشاهده پاسخ فعالیت های تاریخ دوازدهم انسانی در سایر دروس روی عبارت رنگی کلیک کنید.