پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دوازدهم

 در این نوشته با پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دوازدهم یعنی فصل 1 همراه شما تجربی های دوازدهمی ها هستیم. 

گام به گام فصل اول زیست دوازدهم

پرسش صفحه 3 پاراگراف 3 خط آخر : به کمک آنزیم پروتئاز

 

صفحه 10 زیر شکل 10: چرا در دور دوم همانندسازی دو نوار متوسط و سبک حاصل شد؟ زیرا دناهای این مرحله در ابتدای همانندسازی ، همگی  

N( آماده برای ساخت رشته سبک(در مقابل 14 

N )و در محیط حاوی 15 یک رشته سنگین دارای ،  

N 14 چگالی متوسط داشتند )یک رشته سبک دارای 

رشته سنگین دنای اولیه یک رشته سبک (چگالی متوسط )و مقابل رشته سبک آن یک رشته سبک (چگالی سبک)ساخته می شود . (مطابق شکل  مقابل)

image 36
پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دوازدهم

صفحه 16 نقش میوگلوبین: رنگدانه هایی در بافت ماهیچه مخطط که نقش ذخیره اکسیژن را دارد. 

صفحه 18 سوال پاراگراف سوم محل ها و نقش آنزیمی پمپ سدیم-پتاسیم: محل پمپ سدیم – پتاسیم : غشاء یاخته ها(عصبی) و نقش آنزیمی پمپ : جابجایی یون های  سدیم و پتاسیم دو سمت غشاء در جهت خالف شیب غلظت آن ها بود و آنزیم هستند چون جایگاهی برای اتصال ATP دارند(جایگاه فعال) و واکنش تجزیه ATP به ADP و P در  آن انجام می شود (یعنی عمل اختصاصی دارند) 

image 35
پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دوازدهم

صفحه 20 پاراگراف دوم : آنزیم هایی که بیش از یک نوع واکنش را سرعت می بخشند مثل آنزیم دناپلیمراز که هم واکنش پلیمرازی دارد و پیوندهای فسفودی استر را در رشته  دنا ایجاد می کند و هم واکنش نوکلئازی دارد و پیوندهای فسفو دی استر را می شکند )و آنزیم روبیسکو فصل 6 ص 85 کتاب)

می توان از چند مفتول یا سیم های مسی با پوشش های رنگی استفاده کرد.که ابتدا آن ها را بصورت خطی نشان می دهند )ساختار اول( سپس به صورت فرم مارپیچ و صفحه ای در می آورد)ساختار دوم( مارپیچ ها و صفحات را با هم یا چندگانه در کنار هم قرار می دهد) ساختار سوم( تعدادی  مارپیچ و صفحه را به زنگ های متفاوت در کنار هم قرار می دهد و ساختارهای متفاوتی را نشان می دهد) ساختار چهارم( 

xHNT qpJOwXVlnjmrxGjsabZrUi l673LlmJ5PPIGo4JpU12s ot4b2N3NDYmUQBTELwiXZaJyuhhOKmtdmwbO4zMa6de7KAkaUxqWBrrcFgKnOIncQDLCCKyQMYPcL A6guCcIV=s0
پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دوازدهم

الف)تب بالا (بالاتر از 40 درجه() ممکن است با تغییر شکل غیرطبیعی و غیرقابل برگشت ساختار آنزیم ها ، آن ها را غیرفعال کند بنابراین عملکرد  آن ها در یاخته ها مختل می شود. اختلال عملکرد آنزیم ها می تواند باعث غیرفعال شدن واکنش های حیاتی یاخته ها و مشکل در بافت های بدن، تشنج ، اغما و حتی مرگ شود.  

ب)برای غیرفعال کردن دائمی آنزیم ها از دمای بالا استفاده می شود ولی برای غیرفعال کردن موقتی و برگشت پذیر برای مدتی از دمای پائین  استفاده می کنند

تهیه کننده پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دوازدهم : خانم هانیه مرادی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام زیست دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.