پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دوازدهم


haladars مهر 23, 1400 دقیقه مطالعه
پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دوازدهم

 در این نوشته با پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دوازدهم یعنی فصل 1 همراه شما تجربی های دوازدهمی ها هستیم. 

گام به گام فصل اول زیست دوازدهم

پرسش صفحه 3 پاراگراف 3 خط آخر : به کمک آنزیم پروتئاز

 

صفحه 10 زیر شکل 10: چرا در دور دوم همانندسازی دو نوار متوسط و سبک حاصل شد؟ زیرا دناهای این مرحله در ابتدای همانندسازی ، همگی  

N( آماده برای ساخت رشته سبک(در مقابل 14 

N )و در محیط حاوی 15 یک رشته سنگین دارای ،  

N 14 چگالی متوسط داشتند )یک رشته سبک دارای 

رشته سنگین دنای اولیه یک رشته سبک (چگالی متوسط )و مقابل رشته سبک آن یک رشته سبک (چگالی سبک)ساخته می شود . (مطابق شکل  مقابل)

image 36
پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دوازدهم

صفحه 16 نقش میوگلوبین: رنگدانه هایی در بافت ماهیچه مخطط که نقش ذخیره اکسیژن را دارد. 

صفحه 18 سوال پاراگراف سوم محل ها و نقش آنزیمی پمپ سدیم-پتاسیم: محل پمپ سدیم – پتاسیم : غشاء یاخته ها(عصبی) و نقش آنزیمی پمپ : جابجایی یون های  سدیم و پتاسیم دو سمت غشاء در جهت خالف شیب غلظت آن ها بود و آنزیم هستند چون جایگاهی برای اتصال ATP دارند(جایگاه فعال) و واکنش تجزیه ATP به ADP و P در  آن انجام می شود (یعنی عمل اختصاصی دارند) 

image 35
پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دوازدهم

صفحه 20 پاراگراف دوم : آنزیم هایی که بیش از یک نوع واکنش را سرعت می بخشند مثل آنزیم دناپلیمراز که هم واکنش پلیمرازی دارد و پیوندهای فسفودی استر را در رشته  دنا ایجاد می کند و هم واکنش نوکلئازی دارد و پیوندهای فسفو دی استر را می شکند )و آنزیم روبیسکو فصل 6 ص 85 کتاب)

می توان از چند مفتول یا سیم های مسی با پوشش های رنگی استفاده کرد.که ابتدا آن ها را بصورت خطی نشان می دهند )ساختار اول( سپس به صورت فرم مارپیچ و صفحه ای در می آورد)ساختار دوم( مارپیچ ها و صفحات را با هم یا چندگانه در کنار هم قرار می دهد) ساختار سوم( تعدادی  مارپیچ و صفحه را به زنگ های متفاوت در کنار هم قرار می دهد و ساختارهای متفاوتی را نشان می دهد) ساختار چهارم( 

xHNT qpJOwXVlnjmrxGjsabZrUi l673LlmJ5PPIGo4JpU12s ot4b2N3NDYmUQBTELwiXZaJyuhhOKmtdmwbO4zMa6de7KAkaUxqWBrrcFgKnOIncQDLCCKyQMYPcL A6guCcIV=s0
پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دوازدهم

الف)تب بالا (بالاتر از 40 درجه() ممکن است با تغییر شکل غیرطبیعی و غیرقابل برگشت ساختار آنزیم ها ، آن ها را غیرفعال کند بنابراین عملکرد  آن ها در یاخته ها مختل می شود. اختلال عملکرد آنزیم ها می تواند باعث غیرفعال شدن واکنش های حیاتی یاخته ها و مشکل در بافت های بدن، تشنج ، اغما و حتی مرگ شود.  

ب)برای غیرفعال کردن دائمی آنزیم ها از دمای بالا استفاده می شود ولی برای غیرفعال کردن موقتی و برگشت پذیر برای مدتی از دمای پائین  استفاده می کنند

تهیه کننده پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دوازدهم : خانم هانیه مرادی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام زیست دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه