پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی یازدهم


haladars مهر 22, 1400 دقیقه مطالعه
پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی یازدهم

 در این نوشته با پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی یازدهم یعنی فصل 1 تنظیم عصبی همراه شما تجربی های یازدهمی هستیم. 

گام به گام فصل اول زیست یازدهم

دارای 9 فعالیت می باشد.

 فعالیت 1 فصل اول زیست شناسی یازدهم

ساختار سه نوع نورون را مقایسه کنید. 

image 31
پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی یازدهم

1.نورون حسی یک دندریت بلندتر ویک اکسون کوتاه تر دارد 

که هردو از یک نقطه خارج شده و هردو میلین دارند. 

2.نورون رابط چندین دندریت و یک اکسون دارد و همه بدون  میلین هستند. 

3.نورون حرکتی دندریت های کوتاه فراوان و یک اکسون بلند دارد. اکسون میلین دار و دندریت ها بدون میلین هستند

 فعالیت 2 فصل اول زیست شناسی یازدهم 

1 -کار پمپ سدیم – پتاسیم و کانال های نشتی را باهم مقایسه کنید. 

الف(کانال های نشتی یون پتاسیم را از نورون خارج و یون سدیم را وارد می کنند اما پمپ سدیم- پتاسیم این یون ها را در خالف جهت  کانال های نشتی جابجا می کند)وارد کردن پتاسیم و خارج کردن سدیم

ب( کانال های نشتی در جهت شیب غلظت و بدون صرف انرژی عمل می کنند اما پمپ سدیم-پتاسیم در خالف جهت شیب غلظت و با  صرف انرژی یون ها را جابجا می کند. 

 2 -چرا در حالت آرامش بار مثبت درون سلول عصبی از بیرون آن ها کمتر است؟ 

کمتر درون سلول عصبی. 

بیشتر در بیرون سلول و یون های K+ 

به دلیل وجود یون های Na+ 

 فعالیت 3 فصل اول زیست شناسی یازدهم

وضعیت کانال های غشا ی نورون را در 4 مرحله شکل 7 مقایسه کنید. 

1 )در حالت آرامش هر دو نوع کانال دریچه دار بسته و اختالف پتانسیل حدود 70 -است. 

2)در بخش بالارو منحنی، کانال های دریچه دار سدیمی باز و پتاسیمی ها بسته اند. منحنی از 70 -به 30 +می رسد.

3)دربخش پایین رو منحنی ، کانال های دریچه دار پتاسیمی باز و سدیمی ها بسته اند. منحنی از 30 +به 70 -بر می گردد.

4 )درپایان پتانسیل عمل نیز هر دو نوع کانال دریچه دار بسته و اختالف پتانسیل دوباره حدود 70 -است.

 فعالیت 4 فصل اول زیست شناسی یازدهم

پژوهشگران بر این باورند که در گره های رانویه تعداد زیادی کانال دریچه دار وجود دارد. ولی در فاصله بین گره ها این کانال  ها وجود ندارند. این موضوع با هدایت جهشی چه ارتباطی دارد؟ 

در هدایت جهشی پتانسیل عمل فقط در گره های رانویه ایجاد می شود و در بخش های دیگر رشته که دارای میلین هستند این جریان  ایجاد نمی شود.بنابراین فقط در گره ها، وجود کانال ها الزام است.  

 فعالیت 5 فصل اول زیست یازدهم

با استفاده از آنچه آموختید، پاسخ دهید:  

1-هنگام ورزش چگونه تعادل خود را حفظ می کنید؟ 

با اطالعاتی که از چشم ها، گوش ها و ماهیچه های بدن به مخچه ارسال می شود و با تمرین و تکرار، تعادل حفظ می شود.

2-هنگام راه رفتن با چشمان بسته ، چه تغییری در راه رفتن ایجاد می شود؟ چرا؟  

از آن جایی که از چشم ها اطلاعاتی به مخچه ارسال نمی شود راه رفتن با عدم توازن و دقت انجام می شود.

3 -چگونه ممکن است با وجود سالمت کامل چشم ها ، فرد قادر به دیدن نباشد؟ 

ممکن است بخش مربوط به تفسیر و پردازش اطلاعات بینایی در مغز ، آسیب دیده باشد.  

1 )فعالیت 6 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را توضیح دهید. 

الف( استفاده از قلیان به اندازه سیگار خطرناک نیست. 

نادرست – نیکوتین ماده ای اعتیاد آور است که در برگ های گیاه تنباکو یافت می شود. این ماده بسیار سمی است و سریعا وارد جریان  خون می شود.  

ب(فرد با یک بار استفاده از ماده اعتیاد آور ، معتاد نمی شود.  

 درست – اما مصرف یک بار از ماده اعتیاد آور باعث وابستگی روانی مصرف کننده شده و تمایل به مصرف دوباره و نهایتا اعتیاد را ایجاد  می کند. 

 پ(مصرف تنباکو با سرطان دهان، حنجره و شش ارتباط مستقیم دارد. 

 درست – مواد سمی و جهش زای شیمیایی با دود تنباکو وارد دهان شده درگلو و شش ها جمع شده ، مژه های دستگاه تنفسی را ازکار  انداخته و زمینه برای ابتال به سرطان را فراهم می کند.

 ت( مصرف مواد اعتیادآوری که از گیاهان به دست می آیند ، خطر چندانی ندارد.  

نادرست – ترکیبات اعتیادآوری که درگیاهان ساخته می شوددرمقادیر متفاوت ممکن است سرطان زا، مسموم کننده یا حتی کشنده باشند. 

 فعالیت 7 فصل اول زیست شناسی یازدهم

تشریح مغزگوسفند 

1 -بررسی بخش های خارجی مغز 

الف( کدام بخش های مغز را با مشاهده سطح پشتی آن می توانید ببینید؟ 

لوب های بویایی،نیمکره های چپ و راست، قشر مخ، شیار بین دو نیمکره،  

مخچه و کرمینه آن . 

 ب(بخش های مشاهده شده از مغزدر سطح شکمی کدامند؟ 

 لوب های بویایی ، کیاسمای بینایی، مغز میانی، پل، مخچه، بصل النخاع 

2 -مشاهده بخش های درونی مغز نکات: 

∙ در سطح پشتی، با ایجاد فاصله درشیاربین دو نیمکره با انگشتان، رابط  پینه ای دیده می شود. 

رابط سه گوش در زیر رابط پینه ای )با ایجاد برش کم عمق( دیده می شود.  

∙ دو طرف رابط پینه ای و سه گوش، بطن 1 و 2 مغز و داخل آن ها اجسام مخطط قرار دارند. 

شبکه های مویرگی ترشح کننده مایع مغزی نخاعی درون بطن 1 و 2 دیده می شوند. 

∙ با برش طولی دررابط سه گوش،دوتاالموس که بایک رابط به هم متصلنددیده می شوندکه باکمترین فشار جدا می شوند. ∙ در عقب تاالموس ها بطن 3 و در لبه پایین آن ها اپی فیز )رومغزی(دیده می شود. 

در عقب اپی فیز، برجستگی های چهارگانه قرار دارند.  

با برش کرمینه، درخت زندگی )ماده سفید شبیه به درخت درون ماده خاکستری مخچه( و بطن 4 دیده می شود.

  شکل 20-انعکاس عقب کشیدن دست 

image 30
پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی یازدهم

فعالیت 8 فصل اول زیست شناسی یازدهم

باتوجه به شکل20 ،پاسخ دهید. 

1-پس از احساس درد چه رویدادی رخ می دهد تا فرد دست خود را عقب بکشد؟ 

تحریک گیرنده حسی پوست ارسال پیام به نخاع از طریق ریشه پشتی فعالسازی دو مسیر:  1)تحریک نورون رابط)1 )تحریک عصب حرکتی از مسیر ریشه شکمی انقباض ماهیچه دوسر )جلو( بازو عقب کشیدن 2)تحریک نورون رابط)2 )مهار نورون حرکتی از مسیر ریشه شکمی به استراحت بردن ماهیچه)عقب(سه سربازو دست

2-در مسیر عقب کشیدن دست، کدام سیناپس ها تحریک کننده و کدام مهارکننده اند؟ 

سیناپس های تحریکی : سیناپس نورون حسی به نورون های رابط )1 )و )2 – )رابط )1 )به نورون حرکتی دوسربازو- نورون حرکتی بازو به ماهیچه دوسر  

سیناپس های مهاری : سیناپس رابط )2 )به نورون حرکتی سه سر – نورون حرکتی به ماهیچه سه سر

  فعالیت 9 زیست شناسی یازدهم

از بخش های تشکیل دهنده دستگاه عصبی یک نقشه مفهومی تهیه کنید.  

image 29
پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی یازدهم

تهیه کننده پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی یازدهم : خانم رشیدبوستانی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام زیست یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه