پاسخ فعالیت های فصل دوم زیست شناسی دوازدهم

 در این نوشته با پاسخ فعالیت های فصل دوم زیست شناسی دوازدهم یعنی فصل ۲ جریان اطلاعات در یاخته همراه شما تجربی های دوازدهمی ها هستیم. 

گام به گام فصل دوم زیست دوازدهم

صفحه ۲۳ پاراگراف اول خط آخر : تفاوت های دیگر رونویسی و همانندسازی :

در همانندسازی از سرتاسر دو رشته دنا برای همانندسازی استفاده می شود(دو رشته ،  الگو داریم)

، رونویسی از بخشی از یک رشته ی مولکول دنا است(بخشی از یک رشته، الگو است).

در همانندسازی عمل ویرایش داریم که ضمن همانندسازی رخ می دهد اما  در رونویسی عمل پیرایش داریم که اغلب پس از رونویسی است.پس از همانندسازی معموال دیگر در دنا تغییری رخ نمی دهد اما پس از رونویسی، رنا با فرآیند پیرایش تغییر  می کند و به رنای بالغ و کوتاهتر تبدیل می شود.

ویرایش برای پایداری اطالعات وراثتی انجام می شود ولی هدف از پیرایش حذف بخش های غیرمؤثر در بیان ژن است.

در  همانندسازی یوکاریوت ها، دو مولکولِ دنا ، در هسته می مانند اما پس از رونویسی، محصول که مولکول رنا است به سیتوپالسم یاخته یوکاریوت می رود و مولکول دنا در  هسته می ماند.

در همانندسازی توالی های پلی نوکلئوتیدی با پیوندهیدروژنی به رشته الگوی دنا متصل می ماند و دو رشته متصل ، شکل ماریپچی به خود می  گیرند اما در رونویسی هر توالی پلی نوکلئوتیدی رنا که ساخته شد از رشته الگوی دنا جدا می شود.

برای هر همانندسازی جایگاه های آغاز همانندسازی متعددی در طول دنا  ایجاد می شود اما برای آغاز هر فرآیند رونویسی به یک جایگاه و توالی نوکلئوتیدی راه انداز نیاز است.

در همانندسازی رشته جدید ساخته شده همان نوکلئوتیدهای رشته  قدیمی را دارد اما رشته رنای ساخته شده نوکلئوتید متفاوتی از رشتۀ دنا دارد) نوکلئوتیدهای یوراسیل دار بجای تیمین دار.)

هدف از همانندسازی مضاعف شدن تعداد ژن  ها است تا یاخته برای تقسیم آماده شود اما هدف از رونویسی بیان ژن های مفید و ضروری برای ادامه زندگی و کار و تقسیم یاخته است . } شباهت های دیگر این دو فرآیند:  هر دو در هسته یوکاریوت ها و با استفاده از رشته دنا بوقوع می پیوندند . در هر دو انواعی از آنزیم پلیمراز نقش اصلی را برعهده دارند و . . .{ 

صفحه ۲۳ مراحل رونویسی ، “مرحله آغاز” خط دوم : برای باز شدن دو رشته دنا پیوندهای هیدورژنی شکسته می شوند.

صفحه ۲۶ سوال شکل ۵ : حلقه ها )ی سبز( ، میانه ها هستند که در رنای بالغ وجود ندارند چون حذف شده  اند . 

image 38
پاسخ فعالیت های فصل دوم زیست شناسی دوازدهم

صفحه ۲۶ خط آخر : جهت رونویسی از نوک شکل پیکانی ساختارهای پر مانند به سمت قاعده آن ها که به  تدریج رشته های پلی پپتیدی طویل تری تشکیل شده اند که در شکل، جهت رونویسی با فلش مشخص شده. 

صفحه ۲۷ پاراگراف دوم از پایین صفحه : رمزه آمینواسیدها در جانداران یکسان است به نظر شما این موضوع بیانگر چه واقعیتی است؟ 

نشان دهنده یکسان بودن آمینواسیدهای سازنده پروتئین ها در جانداران مختلف است. 

صفحه ۲۹ : رنای ناقل با چه توالی پادرمزه ای می تواند به آمینواسید متیونین متصل شود؟

صفحه ۳۰ مرحله طویل شدن: پیوند بین آمینواسیدها ، پیوند پپتیدی است. علت نام گذاری ها جایگاه P : چون در مرحله طویل شدن ، رنای ناقلی که حامل رشته پلی پپتیدی  در حال ساخت است همواره در جایگاه P قرار می گیرد.

جایگاه A چون همواره رنای حامل آمینواسید به آن وارد می شود و جایگاه E یا Exit چون رناهای ناقل بدون آمینواسید در  آن قرار گرفته و بالفاصله خارج می شوند و ریبوزم را ترک می کنند.  

صفحه ۳۳ پاراگراف اول خط اخر : یاخته های بنیادی مغز استخوان به یاخته های بنیادی میلوئیدی و لنفوئیدی تمایز پیدا می کردند که از تمایز این یاخته های بنیادی انواع  یاخته های خونی ایجاد می شدند. 

صفحه ۳۶ پاراگراف دوم خط آخر : تنظیم بیان ژن در سطح فام تنی، پیش از رونویسی است.  

image 37
پاسخ فعالیت های فصل دوم زیست شناسی دوازدهم

الف) هر چه میانگین عمر رنای پیک بیشتر باشد میزان محصول یا تعداد پلی پپتید های ترجمه شدۀ آن بیشتر خواهد بود.

ب) رونویسی در پروکاریوت ها در سیتوپالسم انجام می شود ولی در یوکاریوت ها درون هسته  

 – رونویسی در پروکاریوت ها توسط یک نوع رنابسپاراز انجام می شود ولی در یوکاریوت ها توسط انواعی از رنابسپاراز انجام می شود. 

– در پروکاریوت ها ترجمه در سیتوپالسم انجام می شود ولی در یوکاریوت ها در سیتوپالسم و اندامک هایی مثل راکیزه و دیسه ها نیز   می تواند انجام شود. 

ترجمه در پروکاریوت ها ممکن است پیش از پایان رونویسی آغاز شود ولی در یوکاریوت ها ترجمه بعد از رونویسی انجام می شود.

تهیه کننده پاسخ فعالیت های فصل دوم زیست شناسی دوازدهم : خانم هانیه مرادی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام زیست دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها