پاسخ فعالیت های فصل سوم زیست شناسی یازدهم


haladars مهر 22, 1400 دقیقه مطالعه
پاسخ فعالیت های فصل سوم زیست شناسی یازدهم

 در این نوشته با پاسخ فعالیت های فصل سوم زیست شناسی یازدهم یعنی فصل 3 دستگاه حرکتی همراه شما تجربی های یازدهمی هستیم.

گام به گام فصل سوم زیست یازدهم

فعالیت 1 فصل سوم زیست یازدهم

سال گذشته با ساختار بافت پیوندی و اجزای آن آشنا شدید. 

الف(با توجه به اطالعات قبلی هر بافت از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

سلول ها، رشته ها و ماده زمینه ای

ب(ماده زمینه ای استخوان توسط چه بخشی ساخته می شود؟ سلول های بافت 

 فعالیت 2 فصل سوم زیست یازدهم

به طور کلی توده استخوانی در زنان و مردان با هم تفاوت دارد. در جدول، تراکم استخوانی زنان و مردان را  در سنین مختلف نشان می دهد. 

1 -منحنی تغییر تراکم توده استخوانی را در دو جنس رسم کنید. 

2 -در کدام جنس تراکم استخوان بالاتر است؟ در مردان بالاتر است. 

3 -بین سنین 20 تا 50 سالگی تغییرات تراکم استخوان در مردان بیشتر است یا زنان؟در مردان بیشتر است.

image 33
پاسخ فعالیت های فصل سوم زیست شناسی یازدهم

فعالیت 4 فصل سوم زیست یازدهم

الف( به نظر شما چه تفاوت هایی بین دوندگان دوی صدمتر و ماراتن از نظر تعداد و درصد تارهای ماهیچه ای تند و کند  وجود دارد؟ 

دونده دوی صدمتر (سرعتی)دارای تارهای ماهیچه ای تند یا سفید با سرعت انقباض زیاد بیشتری هستند اما دونده  ماراتن)استقامتی(دارای تارهای ماهیچه ای کند بیشتری هستند. 

ب(کدام گروه هنگام فعالیت ورزشی حرفه ای خود به اکسیژن بیشتری نیاز دارند؟ 

دونده ماراتن که در زمان طوالنی تر اما به آرامی به اکسیژن بیشتری نیاز دارد. 

پ(مقدار میوگلوبین ماهیچه های موثر در ورزش حرفه ای این ورزشکاران چه تفاوتی دارد؟ 

در دونده ماراتن، تارهای ماهیچه ای کند با میوگلوبین بیشترو ذخیره اکسیژن، نیاز طوالنی مدت سلول ها به اکسیژن را فراهم می  کنند. 

فعالیت 5 فصل سوم زیست یازدهم

با استفاده از منابع علمی تحقیق کنید هریک از انواع اسکلت درونی یا بیرونی چه مزایا و محدودیت هایی دارند. 

نوع اسکلت مزایا معایب
سنگین است ودرحرکات جانور ایجاد محدودیت می کند مانع از افزایش اندازه بدن جانور می شودنقش حفاظتی بهتری داردبیرونی
با داشتن مفاصل زیاد، احتمال ساییدگی زیادتر است در بیشتر قسمت ها، خود نیاز به محافظت دارد.از رشد جانور جلوگیری نمی کند تکیه گاه ماهیچه هاست و به حرکات بدن سرعت می دهددرونی
پاسخ فعالیت های فصل سوم زیست شناسی یازدهم

تهیه کننده پاسخ فعالیت های فصل سوم زیست شناسی یازدهم : خانم رشیدبوستانی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام زیست یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه