پاسخ فعالیت های فصل پنجم زیست شناسی دوازدهم

 در این نوشته با پاسخ فعالیت های فصل پنجم زیست شناسی دوازدهم یعنی فصل 5 از ماده به انرژی همراه شما تجربی های دوازدهمی ها هستیم. 

گام به گام فصل پنجم زیست دوازدهم

ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده

الف) براساس آنچه در زنجیره انتقال الکترون ساخته شدن ATP با اکسایش مولکول ها و در نهایت اکسیژن دو بار منفی همراه است.

ب( غشاء محل اجزا و پروتئین های زنجیره انتقال الکترون است بنابراین گسترش غشاء به شکل چین خوردگی امکان حضور عوامل ساختاری و عملکردی زنجیره انتقال الکترون را بیشتر می کند.

این آب می تواند در تنفس یاخته ای حشره و با انتقال الکترون در زنجیره انتقال الکترون غشاء راکیزه ها تشکیل شود.

تهیه کننده پاسخ فعالیت های فصل پنجم زیست شناسی دوازدهم : خانم هانیه مرادی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام زیست دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.