پاسخ فعالیت های فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم


haladars مهر 23, 1400 دقیقه مطالعه
پاسخ فعالیت های فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم

 در این نوشته با پاسخ فعالیت های فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم یعنی فصل 4 تغییر در اطلاعات وراثتی همراه شما تجربی های دوازدهمی ها هستیم. 

گام به گام فصل چهارم زیست دوازدهم

image 43
پاسخ فعالیت های فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم

الف)در صورتی که رمز پایان به رمزی برای یک آمینواسید تبدیل شود. 

ب) حالت های زیر ممکن است:  

در حالت اول) در مورد جهش اضافه : نوکلئوتیدهای سه تایی اضافه شده در فاصله بین دو رمز قرار گرفته باشند. پیامد : در این صورت  

آمینواسیدهایی مطابق با توالی رمزهای اضافه شده به زنجیره پلی پپتیدی اضافه می شوند  

در مورد جهش حذف: نوکلئوتیدهای سه تایی حذف شده باعث حذف یک یا چند رمز به صورت کامل شده باشند. پیامد: در این صورت  آمینواسیدهایی مطابق با توالی رمزهای حذف شده از زنجیره پلی پپتیدی حذف می شوند.  

در کل توالی پروتئین در قبل و بعد از محل جهش ، حفظ می شود . (تعداد آمینواسیدهای اضافه یا کم شده یک سوم تعداد نوکلئوتیدهای اضافه یا  کم شده است یا تعداد نوکلئوتیدهای اضافه یا کم شده سه برابر تعداد آمینواسیدهای اضافه یا کم شده است)

مثال برای جهش اضافه : نوکلئوتیدهای ا ی ن س ی ب س ر خ س ی ب ا س ت که خوانده می شود)ترجمه شود( ” این سیب سرخ  سیب است ” سه نوکلئوتید س ی ب در فاصله دو رمز اضافه شده و باعث شده که یک آمینواسید سیبِ دوم ، به توالی افزوده شود 

برای جهش حدف : نوکلئوتیدهای ا ی ن س ی ب س ر خ ا س ت که خوانده می شود(ترجمه شود)” این سرخ است ” سه نوکلئوتید  س ی ب در فاصله دو رمز حذف شده و باعث شده که یک آمینواسید سیب ، از توالی حذف شود. 

در حالت دوم( در مورد جهش اضافه : محل نوکلئوتیدهای اضافه شده درون یک رمز باشد.  

و در مورد جهش حذف : نوکلئوتیدهای حذف شده باعث حذف یک یا چند رمز به صورت کامل شده باشند 

در حالت دوم ، پیامد حذف و اضافه این است که آمینواسیدهایی که به زنجیره اضافه یا حذف می شوند لزوما مطابق با توالی نوکلئوتیدهای اضافه یا  حذف شده نیست!!!. احتمال منظورش این است که آمینو اسیدها تغییر می کنند! 

مثال برای جهش اضافه : نوکلئوتیدهای ا ی ن س س ی ب ی ب س ر خ ا س ت که خوانده می شود ” این سسی بیب سرخ  است ” سه نوکلئوتید س ی ب از نظر تعداد یک آمینواسید به زنجیره اضافه شده و از نظر نوع ، آمینواسید سیب نیست و دو آمینواسید متفاوت در توالی حضور دارد برای جهش حذف : نوکلئوتیدهای ا ی ن س ی ب س ر خ ا س ت که خوانده یا ترجمه می شود ” این سیخ است ” سه نوکلئوتید ب  س ر حذف شده و از نظر تعداد ، یک آمینواسید از زنجیره کم شده و از نظر نوع ، دو نوع آمینواسید سیب و سرخ وجود ندارند و یک آمینواسید  جدیدِ سیخ در توالی دیده می شود

تهیه کننده پاسخ فعالیت های فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم : خانم هانیه مرادی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام زیست دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه