در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 12 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 12 نگارش پنجم

1. کلمه های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

ف..ض..ل ← فضل

تو..ح..ید ← توحید

تأ..ث..یر ← تأثیر

..ز..م ..ز..مـه… ← زمزمه

2. ابتدا حروف کلمه‌ی نوشته شده را جدا کنید، سپس مانند نمونه برای هر حرف، دو واژه بنویسید.

ن : نهار، بستان

م : زمزمه، ماه

ج : فجر، اجزا

3. در متن درس، واژه هایی را که آهنگ یکسانی دارند، پیدا کنید و بنویسید.

لاله زار، نوبهار، شاخسار

بحر، برّ، ابر، لیل

گام به گام قسمت های دیگر درس فضل خدا

برچسب شده در: