در این نوشته با جواب صفحه 106 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 112 علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه 112 علوم هفتم

الف) اگر فردی هیچ نوع غذای جانوری مصرف نکند، چه مشکلی ممکن است برایش پیش آید؟

از آنجا که بیش‌تر پروتئین‌های گیاهی یک یا همه‌ٔ آمینو اسیدهای ضروری را ندارند، در صورتی که فرد هیچ نوع غذای جانوری مصرف نکند و تنها ازطرق غذاهای گیاهی تغذیه شود، یک سری از آمینو اسیدهای ضروری را دریافت نخواهد کرد و بدن او در ساخت سلول‌ها و بافت‌ها با مشکل روبرو خواهد شد.

ب) چنین افرادی چه نکاتی را باید در برنامۀ غذایی خود رعایت کنند؟

افرادی که فقط از غذاهای گیاهی تغذیه می‌کند، باید برنامه‌ٔ غذایی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که تمام آمینو اسیدهای ضروری را از غذاهای مختلف دریافت کنند و این در صورتی میسر خواهد بود که تنوع در برنامه‌ٔ غذایی آنها رعایت شود.

به عبارتی دیگر میبایست از مکمل های غذایی استفاده کنند که مواد ضروری بدن را جبران کند تا دچار بیماری نشوند.

جواب فعالیت صفحه 112 علوم هفتم

دربارۀ ویتامین‌هایی که می‌شناسید، منبع و نقشی که در بدن دارند، در گروه خود گفت‌وگو کنید و نتیجۀ آن را در جدولی بنویسید. هر گروه، جدول خود را با جدول گروه‌های دیگر مقایسه کند.

جواب صفحه 112 علوم هفتم

برچسب شده در: