جواب فعالیت صفحه ۱۴ مطالعات ششم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۴ مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۴ مطالعات ششم

استفاده ی نادرست از اینترنت باعث شده است که عده ای از آن برای دوست یابی استفاده کنند.
به نظر شما می توان به افراد ناشناس در اینترنت اعتماد کرد؟

معنی این ابیات چیست؟ گفت و گو کنید و معنی آن ها را توضیح دهید.

تو اول بگو با کیان زیستی                من آن گه بگویم که تو کیستی

همنشین تو از تو به باید               تا تو را عقل و دین بیفزاید  «سعدی»

تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی و معشرتی کردی تا من هم بگویم که تو چگونه آدمی هستی ؟

دوست و هم صحبت تو باید از تو بهتر باشد تا باعث افزایش فکر وعقل و اندیشه و دین و ایمان تو بشود.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه