جواب فعالیت کلاسی صفحه ۵۶ پیام های آسمانی هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه ۵۶ پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۵۶ پیام های آسمانی هفتم

رفتار اشخاص بد اخلاق و خوش اخلاق را در هر یک از موارد زیر با هم مقایسه کنید:

فقیری از او کمک می‌خواهد.خوش اخلاق: به او کمک می‌کند
بد اخلاق: با ترش‌رویی او را از خود دور می‌کند
مادرش از او می‌خواهد در انجام کاری کمکش کند.خوش اخلاق: با روی خوش به او کمک می‌کند.
بد اخلاق: یا انجام نمی‌دهد، یا به سختی کاری انجام می‌دهد.
کسی نسبت به او اشتباهی کرده و از او عذرخواهی می‌کندخوش اخلاق: عذر او را می‌پذیرد و می‌بخشد.
بد اخلاق: با او تندی می‌کند و عذرش را نمی‌پذیرد

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه