در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 99 علوم هفتم همراه شما هستیم.

با میکروسکوپی که در مدرسه دارید، روپوست برگ بعضی گیاهان، پوست داخلی و خارجی پیاز را مشاهده، و شکل یاخته های آنها را رسم کنید.

جواب فعالیت صفحه 99 علوم هفتم

برچسب شده در: