برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...
ج

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ علوم هشتم

1 دقیقه زمان مطالعه
0
1 دقیقه زمان مطالعه
0

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 127 علوم هشتم همراه شما هستیم. جواب فعالیت صفحه 127 علوم هشتم با توجه به شکل های  6و 7 توضیح دهید پدیده خورشید گرفتگی را افراد…

ادامه خواندن
ج

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ علوم هشتم

1 دقیقه زمان مطالعه
0
1 دقیقه زمان مطالعه
0

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 126 علوم هشتم همراه شما هستیم. جواب فعالیت صفحه 126 علوم هشتم توضیح دهید چگونه تشکیل سایه می تواند دلیل انتشار نور به…

ادامه خواندن
ج

جواب صفحه ۱۱۸ علوم هشتم

5 دقیقه زمان مطالعه
0
5 دقیقه زمان مطالعه
0

در این نوشته با جواب صفحه 118 علوم هشتم همراه شما هستیم. جواب صفحه 118 علوم هشتم گفت و گو کنید باد چگونه باعث هوازدگی فیزیکی می شود؟ باد با…

ادامه خواندن