برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...
ج

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۷۱ نگارش هفتم

13 دقیقه زمان مطالعه
0
13 دقیقه زمان مطالعه
0

در این نوشته با جواب فعالیت های نگارشی صفحه 71 نگارش هفتم همراه شما هستیم. جواب فعالیت های نگارشی صفحه 71 نگارش هفتم 1. بند های زیر را بخوانید، موضوع…

ادامه خواندن
ج

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ مطالعات هفتم

5 دقیقه زمان مطالعه
0
5 دقیقه زمان مطالعه
0

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 124 مطالعات هفتم همراه شما هستیم. جواب فعالیت صفحه 124 مطالعات هفتم ١. به تصویر مهر سلطنتی داریوش توجه کنید و بگویید به…

ادامه خواندن
ج
17 دقیقه زمان مطالعه
0

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 122 مطالعات هفتم همراه شما هستیم. جواب فعالیت صفحه 122 مطالعات هفتم 3. خواندن خط زمان :  بیشترین مدت زمان حکومت مربوط به…

ادامه خواندن
ج

جواب فعالیت صفحه ۱۲۰ مطالعات هفتم

1 دقیقه زمان مطالعه
0
1 دقیقه زمان مطالعه
0

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 120 مطالعات هفتم همراه شما هستیم. جواب فعالیت صفحه 120 مطالعات هفتم 2. به تصویر نقش برجستۀ بیستون دقت کنید. به نظر شما چرا…

ادامه خواندن
ج

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ مطالعات هفتم

2 دقیقه زمان مطالعه
0
2 دقیقه زمان مطالعه
0

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 119 مطالعات هفتم همراه شما هستیم. جواب فعالیت صفحه 119 مطالعات هفتم 1. یک اطلس جغرافیایی به کلاس بیاورید. به نقشۀ قلمروی هخامنشیان در…

ادامه خواندن
ج
13 دقیقه زمان مطالعه
0

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 114 مطالعات هفتم همراه شما هستیم. جواب فعالیت صفحه 114 مطالعات هفتم 2. به نقشۀ زیر نگاه کنید و بگویید در پدید آمدن…

ادامه خواندن
ج
4 دقیقه زمان مطالعه
0

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 110 مطالعات هفتم همراه شما هستیم. جواب فعالیت صفحه 110 مطالعات هفتم 1. کاربرگۀ شمارۀ (16)  بررسی شواهد (سنگ نگاره) را در کلاس…

ادامه خواندن