گام به گام نگارش ششم

گام به گام نگارش ششم
گام به گام نگارش ششم

کتاب نگارش به قلمرو نوشتاری و نمادهای خطّی زبان و به دیگر سخن، به پهنه‌ی مهارت‌های تولید مکتوب زبان مربوط می‌شود؛ کتاب فارسی با قلمرو شفاهی زبان و به بیان دیگر با قلمرو دریافتی یا ادراکی زبان، پیوند می‌یابد؛ یعنی در کتاب مهارت‌های خوانداری فارسی، زبان‌آموز، اطلاعات و معارف را از طریق متن درس‌ها و آموزه‌ها، دریافت می‌کند و این کار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنه‌ی واژگان و تقویت تفکّر و تحلیل دانش‌آموز می‌شود که در گفتار و بیان دیدگاه‌ها و حضور فعّال در کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی، قابل‌مشاهده و ارزشیابی است؛ امّا در کتاب نگارش، آموخته‌ها در قالب نوشته، نمایان می‌شوند. کتاب نگارش، در اصل به قسمت‌های زیر، بخش می‌شود: فعالیت‌های املایی و دانش زبانی، نگارش، کارگاه نویسندگی، درک متن، هنر و سرگرمی.

فهرست مطالب گام به گام نگارش ششم

فصل اول : آفرینش

درس اول : معرفت آفریدگار
درس دوم: پنجره های شناخت

فصل دوم: دانایی و هوشیاری

درس سوم: هوشیاری
درس چهارم: داستان من و شما
درس پنجم: هفت خان رستم

فصل سوم: ایران من

درس ششم: ای وطن
درس هفتم : درس آزاد (فرهنگ بومی ۱)
درس هشتم: دریاقلی

فصل چهارم: نام آوران

درس نهم: رنج هایی کشیده ام که مپرس
درس دهم: عطّار و جلال  الدین محمد
درس یازدهم: شهدا خورشیدند

فصل پنجم: راه زندگی

درس دوازدهم: دوستی/ مشاوره
درس سیزدهم: درس آزاد (فرهنگ بومی ۲ )
درس چهاردهم: راز زندگی

فصل ششم: علم و عمل

درس پانزدهم: میوه ی هنر
درس شانزدهم: آداب مطالعه
درس هفدهم: ستاره ی روشن