در این نوشته با جواب اظهار نظر صفحه 23 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب اظهار نظر صفحه 23 فلسفه دوازدهم

1) نظر شما در این باره چیست؟

نظر ما این است که علت تمام این اتفاقات خداوند بزرگ است.

2) آیا واقعا حوادثی سراغ دارید که به صورت اتفاقی و تصادفی رخ داده باشد؟

هر حادثه ای که اتفاق می افتد، یک دلیل و علتی دارد، حتی اگر نتوانیم فعلاً علت و دلیلش را بفهمیم. در نتیجه حوادثی که در روزمره برای ما اتفاق می افتد که از نظر ما به صورت اتفاقی و تصادفی است، علت و دلیلی داشته اند. در اینجا می توان به ظاهر شدن تصادفی عدد 6 بعد از پرتاب تاس اشاره کرد. در ظاهر این رخداد به صورت تصادفی و اتفاقی روی داده است، اما وقتی تمام شرایط محیطی و نحوه ی پرتاب تاس دقت کنیم و آن ها را در نظر بگیریم می توان اثبات کرد که این رخداد به صورت اتفاقی پیش نیامده است (تحقیق دانشمندان گرجستانی در این زمینه).

3) آیا ضرب المثل «دری به تخته خورد و فلانی به ثروت رسید» می تواند بیانگر نوعی اتفاق در جهان باشد؟

خیر نمی تواند باشد.

4) تعریف شما از اتفاق چیست؟

اتفاق، رویدادی ناگهانی و بدون دلیل و علت است.