در این نوشته با جواب اظهار نظر صفحه 24 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب اظهار نظر صفحه 24 فلسفه دوازدهم

به نظر شما کدام یک از معانی فوق کمتر امکان پذیر است و کدام، بیشتر؟

معانی اول، دوم و سوم اتفاق را همه فیلسوفان مسلمان و برخی از فیلسوفان غیر مسلمان که به علت العلل معتقدند را انکار می کنند ، اما معنای چهارم اتفاق که بی ارتباط با اصل علیت نیست بیشتر امکان پذیر است.