در این نوشته با جواب املا و بیاموز صفحه 73 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و بیاموز صفحه 73 نگارش سوم

1- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.

سرزمین زرخیز – نعمت – زیارت – دریای خزر – دل انگیزش – افتخار – برازنده تر – صبور -حقیقت – فرهنگ – رونق – زادگاه – طمع – حریص – آزرده – نهراسیم

کدام یک از کلمه های بالا در متن درس وجود دارد، آنها را بنویس.

سرزمین زرخیز – نعمت – دریای خزر – دل انگیزش – برازنده تر – صبور- فرهنگ – رونق – زادگاه – طمع – حریص – نهراسیم

2- جمله های به هم ریخته را مرتب کن.

– ایران مردم خوب را در آغوش خود جای داده است.

– ایران به فرهنگ جهان خدمت کرده است.

3- یک موضوع را به دلخواه انتخاب کن و یک بیت شعر درباره ی آن بنویس.

«دوست بد»

با بدان کم نشین که صحبتِ بد            گرچه پاکی، تو را پلید کُند

آفتابی بدین بزرگی را                           لکّه ای ابر ناپدید کند

گام به گام صفحات دیگر درس ایران عزیز

برچسب شده در: