در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 24 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 24 نگارش ششم

1. مانند نمونه، با استفاده از حروفِ واژه های داخلِ شکل، واژه های جدید بسازید

جواب املا و دانش زبانی صفحه 24 نگارش ششم
جواب املا و دانش زبانی صفحه 24 نگارش ششم

2. با توجّه به متن درس، جمله هایی را که واژه های «طمع، خطاکار، غفلت» در آنها به کار رفته است، بنویسید.

ولی ناگهان به هوای دانه و به «طمع» خوراک به دام می افتند

دیدی که آخر به «طمع» دانه، خودت را گرفتار کردی

این گرفتاری از «طمع» نبود،

بهانه ی آدم های تنبل یا «خطاکار» است

گرفتار شدن تو در اثر «غفلت» بود

3. مانند نمونه کامل کنید

کاری :

زخم کاری ← کاری به معنی عمیق

کاری داشتم ← یک کار داشتم

3. آبادی:

این منطقه، منطقه آبادی است. ← به معنای منطقه خوش آب و هوا و پر از سکنه

کی به آبادی می رسیم ← به معنای روستا

آبی:

آسمان آبی است ← به معنای رنگ آبی

عجب آبی است آب چشمه! ← به معنای آب

گام به گام قسمت های دیگر هوشیاری

برچسب شده در: