در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 57 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 57 نگارش پنجم

1. با توجّه به متن درس، واژه هایی که حروف زیر را دارند، در جاهای مشخّص شده است.

ح :  حمله، وحشت، حوادث، حکومت، تحقیق، حافظ

ه :  هراس انگیز، ذهن، هوش، مهیب، همت، فرهنگ

2. واژه‌ی میانی واژه‌های زیر را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

خواجه نصیر الدّین توسی    …..ریاضی دان…..    نویسنده

کتاب ها    …..مشغول…..    شد

صدای    …..مهیب…..    فرو افتاد

حرکتی    …..زیرگانه…..    آغاز

برای    …..جذب…..    دانشمندان

3. در جمله های زیر، به جای واژه های مشخّص شده، واژه‌ی مناسب دیگری بنویسید.

خواجه نصیر با خود گفت: «جامعه برای حفظ (………حواست از………) خود به سه چیز نیازمند است.»

خواجه نظام الملک در شهر ری رصدخانه ای ساخت که دانشمندان در آنجا به تحقیق (………پژوهش………) پرداختند.

در آسمان علم و فرهنگ ایران، ستاره های پر فروغ (……….پرنور………) فراوانی می توان یافت.

او در دوازده شهر مهم، مدارس شبانه روزی تأسیس کرد (………بنا نهاد………).

گام به گام سایر صفحات درس نقش خردمندان

برچسب شده در: