در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 73 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 73 نگارش پنجم

1. جاهای خالی جمله های زیر را با واژه های مناسب از متن درس، کامل کنید.

شجاع؛ کسی است که از ……خطر…… و عاقبت کارهای بد بترسد.

آنچه ناپسند و ……نکوهیده…… است. این است که انسان بی دلیل بترسد.

تلخی دارد سلامت انسان را ……تضمین…… می کند.

امروز علاوه بر ترسیدن و قدرت بدنی به ……شجاعت اخلاقی…… هم احتیاج داریم.

خنده بر ترس های ……دروغین…… گام اوّل شجاعت است.

2. با توجّه به متن درس جاهای خالی را کامل کرده، واژه مورد نظر را بنویسید.

…حر… ریق      …مها… رت      عا …قبت…

تصا …دف…       …خطرنا… ک       …… ج

3. نمودارهای زیر را کامل کنید.

قدرت تصمیم گیری =  …….. قدرت……..  +  ــِـ  +  …….. تصمیم گیری……..

پدیده‌ی ترسناک =  …….. پدیده……..  +  …ی…  +  …….. ترسناک……..

فضای باغ =  …….. فضا……..  +  …ی…  +  …….. باغ……..

گام به گام سایر صفحات درس شجاعت

برچسب شده در: