در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 53 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 53 نگارش پنجم

1. با توجّه به متن درس، جاهای خالی را پر کنید.

استاد با نگاه های ……… تحسین آمیز………. ، هنرمندی او را می دید و ……تشویقش……. می کرد، امّا …… مراقب……. بود که …… غرور……. به جان شاگردش نیفتد، سال ها بعد محمود فرشچیان، استادی هنرمند و ……نام آشنا……. در نقّاشی شد و ……کارهای او……. شهرت جهانی یافت.

2. متن درس را با دقّت بخوانید، واژه هایی را که از دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده است، بنویسید.

جست و جوگر، شبانگاه، گفت و گو، خیال انگیز، زاینده رود، گل دسته، هم کلاسی، قلم مو، دلنشین، نقش و نگار، خوش حال، سپیده دم، تحسین آمیز، سرمشق، رو به رو، پشت سر، نیم رخ، نیک نامی، زرنگار، هم صدا

3.کامل کنید.

هیجان + انگیز : هیجان انگیز یعنی کاری که با هیجان و شوق همراه است.–

تفکّر + انگیز : تفکّر آمیز  یعنی کاری که با تفکر کردن آمیخته شده باشد.

غم + انگیز : غم انگیز  یعنی کاری که باعث اندوهگین شدن، می شود.

کفر + انگیز : کفر آمیز  یعنی کاری که با کفر و شرک آمیخته شده باشد.

سحر + انگیز : سحرانگیز  یعنی کاری که با جذابیت همراه است.

گام به گام قسمت های دیگر درس نام نیکو

برچسب شده در: