در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 72 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 72 نگارش سوم

1- ده کلمه از درس انتخاب کن و از روی آن ها، با خط خوش بنویس.

نعمت، زرخیز، خلیج، فریبا، مقدّس، برازنده، میهن، پاکان، طمع، حریص

2- حروف الفبا را یک در میان، به ترتیب بنویس. حالا با استفاده از آن ها، پنج کلمه بساز.

 ا پ ث چ خ ذ ز س ص ط ع ف ک ل ن ه

سخن، کلاه، صاف، اسکناس، طمع

3- متن را بخوان و جاهای خالی را با کلمه های مناسب، کامل کن.

نمکدان – گلدان – شمعدان – قندان

شبی در تاریکی برادرم به سراغ ………… رفت تا قند بردارد. ناگهان دستش به ………… خورد و شاخه ی گل داخل آن به زمین افتاد. مادر از خواب بیدار شد. شمع را داخل ………… گذاشت و آن را روشن کرد.

جواب به ترتیب:قندان،گلدان، شمعدان

گام به گام صفحات دیگر درس ایران عزیز

برچسب شده در: